Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz zasad postępowania w związku z zapobieganiem ...

PDFZarządzenie Nr 47/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz zasad postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 19 października 2020 r. (3,39MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 47/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz zasad postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 19 października 2020 r. (958,75KB)
 

Zarządzenie Nr 47/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 14 października 2020 r.

 

           w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz zasad postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 19 października 2020 r.

             Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm. ) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie niniejsze określa zasady przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią” i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące od dnia 19 października 2020 r.

§ 2

Zasady wstępu na teren Akademii

 1. Wstęp na teren Akademii mają wyłącznie:

1) Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Przewodniczący Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne, Dziekani, Prodziekani, Kierownicy katedr i zakładu, Kierownicy Studiów Podyplomowych i innych form kształcenia,  Dyrektor  Szkoły Doktorskiej,  

2) studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia – wyłącznie w celach ćwiczeniowych na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu,

3) członkowie Rady Samorządu Studenckiego i Rady Doktorantów – wyłącznie w celu realizacji zadań samorządowych,

4) pracownicy Administracji Akademii,

5) inne osoby, które otrzymały zgodę Rektora, Prorektora lub Kanclerza na wejście na teren Akademii.

 1. Do wejścia na teren Akademii i korzystania z infrastruktury Akademii dopuszczone mogą być wyłącznie osoby, u których nie stwierdzono zachorowania na COVID-19, niewykazujące objawów chorobowych wskazujących na zachorowanie na COVID-19, nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych i nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych oraz które – według ich wiedzy - w okresie 10 dni przed wejściem na teren Akademii nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

 2. Bezpośrednio po wejściu do budynków Akademii każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym – zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi przy wejściach do Akademii.

 3. Po wejściu na teren Akademii każda osoba jest zobowiązana do wpisania się na odpowiednią listę osób przebywających w Akademii. Przy wpisywaniu na listę zaleca się korzystanie z własnych długopisów.

 4. W ciągach komunikacyjnych i w innych miejscach ogólnodostępnych wszystkie osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 5. Na terenie Akademii, w tym w salach dydaktycznych wykorzystywanych do celów ćwiczeniowych należy zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 1,5 metra oraz mieć zakryte usta i nos na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami, chyba że specyfika ćwiczeń wymaga odsłonięcia ust lub nosa.

 6. Sprawy służbowe załatwiane są za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej lub telefonicznie. Osobiste załatwianie spraw dopuszczalne jest wyłącznie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

 7. Rozliczenia pieniężne z Akademią dokonywane są w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunków bankowych.

 

§ 3

Zasady udostępniania sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal studentom, doktorantom i uczestnikom innych form kształcenia Akademii do celów ćwiczeniowych

 

1. Z wybranych sal i instrumentów Akademii do celów ćwiczeniowych mogą korzystać:

1) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia obejmujących zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych tj.: gra na organach, klawesynie, perkusji, kontrabasie, harfie oraz studenci realizujący projekty w Studiu Kompozycji Komputerowej – po złożeniu wniosku według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia, na adres: , zgodnie z harmonogramem korzystania z danej sali opracowanym przez osobę odpowiedzialna za sale, wyznaczoną przez właściwego Dziekanów,

2) studenci przygotowujący się do egzaminu dyplomowego wyznaczonego w przedłużonym terminie – po złożeniu wniosku sporządzonego według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia na adres: ,

3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia, którzy otrzymali zgodę na podstawie Komunikatu Nr 20/2020 Rektora Akademii z dnia 30 września 2020 r.

 1. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki przed rozpoznaniem wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, może zasięgnąć opinii Samorządu Studenckiego lub Samorządu Doktorantów.

 2. Zgody na korzystanie z sal do celów ćwiczeniowych wydane do dnia 19 października 2020 r. zachowują ważność.

§ 4

Zasady korzystania z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal

Podczas korzystania z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal zwanych dalej „salami” obowiązują odpowiednio zasady określone w Załączniku do Zarządzenia Nr 4/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rezerwacji i korzystania z sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz zasady następujące:

1) korzystanie z sal jest możliwe codziennie – od godz. 8.00 do 22.00, z wyłączeniem dni, w których wstęp na teren Akademii jest ograniczony,

2) przed wejściem do sali należy zdezynfekować ręce,

3) w sali mogą przebywać wyłącznie ćwiczący studenci pod warunkiem, że nie jest przekroczona maksymalna liczba osób określona w informacji wywieszonej przed wejściem do sali,

4) student, doktorant oraz uczestnik innej formy kształcenia może korzystać z wolnej sali ćwiczeniowej oraz z sali zastrzeżonej po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za salę zastrzeżoną, z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnym jej użyciem,

5) klucz do sali wydawany jest osobie korzystającej z sali i zwracany przez tę samą osobę niezwłocznie po zakończeniu korzystania z sali. Bezpośrednie przekazywanie kluczy przez osoby korzystające z sali z pominięciem systemu elektronicznej rejestracji kluczy na recepcji jest zabronione,

6) do sal nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy,

7) podczas przebywania w sali obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, telefony komórkowe powinny pozostać w rzeczach osobistych studenta,

8) po każdej godzinie zajęć lub ćwiczeń oraz po ich zakończeniu korzystający z sali są zobowiązani do wywietrzenia sali,

9) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), obowiązujących przepisów prawa i bieżących informacji udostępnianych na stronie internetowej Akademii.

 

§ 5

Zasady korzystania z Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki są nieczynne.

 2. Wszyscy nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci AMKL mogą zamawiać mailowo w domenie amkl.edu.pl bezpłatne skany artykułów z monografii i czasopism, nut i fragmentów książek na adres: . Szczegółowe zasady składania zamówień na skany będą podane w ogłoszeniu Biblioteki.

 3. Aktywowanie kont nowych czytelników odbywa się zdalnie. Po wysłaniu formularza zapisu w systemie Prolib (OPAC) należy wysłać e-mail w domenie amkl.edu.pl z prośbą o aktywowanie konta na adres:

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 1. Osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a w szczególności u których występują objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, utrata węchu lub smaku, obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren Akademii. Osoby takie powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej (ewentualnie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem SARS-CoV-2.

 2. Jeżeli objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 opisane w ust. 1 wykazuje osoba przebywająca na terenie Akademii należy niezwłocznie zawiadomić o tym pracownika recepcji w budynku A. Pracownik Recepcji udostępnia osobie wydzielone pomieszczenie nr 205 F (izolatka), w którym osoba podejrzana o zakażenie może przebywać w izolacji do czasu opuszczenia Akademii.

 3. Osoba mająca objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a nie wyrażająca zgody na przebywanie w izolacji, zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia terenu Akademii.

 4. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby mającej objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), osoba ta powinna udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.

 5. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby mającej objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), osoba ta w miarę możliwości powinna samodzielnie wezwać pogotowie ratunkowe informując o podejrzeniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W innych przypadkach wezwania Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) dokonuje pracownik recepcji.

 6. Bezpośrednio po stwierdzeniu przebywania na terenie Akademii osoby podejrzewanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 ustala się pomieszczenia, w których przebywała ta osoba, celem niezwłocznego ich przewietrzenia i zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty etc.) oraz  wdraża się dodatkowe procedury zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 7

Postępowanie w przypadku stwierdzenia przebywania na terenie Akademii osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2, osoby objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, przebywającej z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub osoby która miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 10 dni prze wejściem na teren Akademii

 

 1. Nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy Akademii studenci doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia:

1) u których stwierdzono zachorowanie na COVID-19, 

2) objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

3) przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,

4) którzy dowiedzieli się o kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie 10 dni przed wejściem na teren Akademii

proszeni są o przekazanie tej informacji:

a) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne – do Działu Kadr lub do właściwego Dziekana, kierownika studiów podyplomowych lub innych formy kształcenia, kierownika studiów doktoranckich, Dyrektora Szkoły Doktorskiej,

b) studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia – do Działu Nauczania i Spraw Studenckich lub właściwego Dziekana, kierownika studiów podyplomowych lub innych formy kształcenia, kierownika studiów doktoranckich, Dyrektora Szkoły Doktorskiej,

c) pracownicy podlegli bezpośrednio Rektorowi – do Działu Kadr lub do Rektora,

d) pozostali pracownicy Akademii niebędący nauczycielami akademickimi – do Działu Kadr Akademii lub do Kanclerza.

Adresy do zgłoszeń:

Dział Kadr: e-mail: , nr tel. 71 3100 521,

Dział Nauczania i Spraw Studenckich: e-mail: ,
nr tel. 71 3100 671.

 1. Za kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 uznaje się:

1) pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

2) prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,

3) wspólne zamieszkiwanie z osobą chorą na COVID-19.

 1. Przełożony, który otrzymał informacje o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 od pracownika zawiadamia o tym niezwłocznie Dział Kadr, który w oparciu o wywiad z osobą zgłaszającą i informacje uzyskane od przełożonego, ustala listę osób mających kontakt w Akademii z osobą zgłaszającą w ciągu ostatnich 10 dni. Lista osób z kontaktu obejmuje tylko członków społeczności akademickiej Akademii.

 2. Przełożony, który otrzymał informacje o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 od studenta, doktoranta lub uczestnika innej form kształcenia przekazuje je niezwłocznie do Działu Nauczania i Spraw Studenckich, który w oparciu o wywiad z osobą zgłaszającą i posiadane informacje ustala listę osób mających kontakt z osobą zgłaszającą w Akademii w ciągu ostatnich 10 dni. Lista osób z kontaktu obejmuje tylko członków społeczności akademickiej Akademii.

 3. Listy osób z kontaktu są przekazywane przełożonym osób znajdujących się na liście w celu poinformowania ich, że miały kontakt z osobą, o której mowa w ust. 1.  

 4. Nauczyciele akademiccy, inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia znajdujący się na liście osób z kontaktu przez okres 10 dni od dnia kontaktu mogą uczestniczyć wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym.

 5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi znajdujący się na liście osób z kontaktu mogą być skierowani przez przełożonych, za zgodą odpowiednio Rektora lub Kanclerza, do wykonywania pracy w trybie zdalnym na okres 10 dni od dnia kontaktu.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i korzystania z jej infrastruktury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 28 września 2020 r.

§ 9

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

 

 

 

 

 

Wrocław, 14 października 2020 r.

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i korzystania z jej infrastruktury oraz zasad postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 19 października 2020 r.

 

 

Wniosek o wyrażenie zgody

 na korzystanie z sali Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

(wzór)

 

Wrocław, dnia ………

………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………

(kierunek/ zakres/ rok studiów)

…………………

(numer telefonu )

Do

Prorektora ds. studenckich i dydaktyki

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na korzystanie z sali nr …… i instrumentu…………………………… do celów ćwiczeniowych.

 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zasadami wejścia i przebywania na terenie Akademii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zobowiązuję się do ich stosowania, w tym do:

 1. przestrzegania zakazu wejścia na teren Akademii i korzystania z infrastruktury Akademii w przypadku zachorowania na COVID-19, wykazywania objawów chorobowych wskazujących na zachorowanie na COVID-19, objęcia kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych lub przebywania z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie 10 dni przed wejściem na teren Akademii;

 2. stosowania środków bezpieczeństwa związanych  z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2,
  w tym dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa w ciągach komunikacyjnych i w innych miejscach ogólnodostępnych, zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m od innych osób; 

 3. zastosowania się do wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/koronawirus
  i poinformowania służb sanitarno-epidemiologicznych o moim pobycie w Akademii, w przypadku gdyby w trakcie pobytu w Akademii lub okresie 10 dni po pobycie w Akademii pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław) jako Administratora danych, że: 

 1. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);

 3. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2 (pok.022), 50-043 Wrocław, adres e-mail – iod@amkl.edu.pl;

 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 14 dni od daty ostatniego pobytu na terenie  Akademii;

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na teren Akademii i udziału w zajęciach;

 6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

…………..…………

(podpis )

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opinia Samorządu Studenckiego/Samorządu Doktorantów*:

Do : pozytywna/ negatywna/niewymagana*

 

…………..…………

(podpis przedstawiciela Samorządu )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody*

 

…………..…………

(podpis Prorektora ds. studenckich i dydaktyki)

 

 

* Niepotrzebne skreślić