Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Artystycznej i Naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 45/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Artystycznej i Naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,31MB)
 

 

Zarządzenie Nr 45/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 października 2020 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Artystycznej i Naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią” Zespół ds. Ewaluacji Jakości Działalności Artystycznej i Naukowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwany dalej „Zespołem ds. Ewaluacji” w składzie:

1) Przewodnicząca – dr Aleksandra Pijarowska – Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju;

2) Członkowie:

a) Podzespół Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii:

 • dr hab. Tomasz Kienik – lider;
 • dr Adam Porębski;
 • dr Katarzyna Turek;

b) Podzespół Wydziału Instrumentalnego:

 • dr hab. Julita Przybylska-Nowak – lider;
 • dr hab. Aleksandra Rupocińska;
 • dr hab. Gracjan Szymczak;
 • dr Maurycy Wójciński;
 • mgr Marek Szymański;

c) Podzespół Wydziału Wokalnego:

 • mgr Irena Wolniewska – lider;
 • dr Justyna Skoczek;
 • mgr Agata Chodorek;

d) Podzespół Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej:

 • dr Amelia Golema – lider;
 • prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak;
 • mgr Michał Kanafa;

e) lic. Olga Hołownia – Dział Nauki – sekretarz Zespołu.

§ 2

 1. Zespół ds. Ewaluacji jest ciałem opiniodawczym i doradczym Rektora Akademii w zakresie przygotowania Uczelni do ewaluacji jakości działalności artystycznej i naukowej za lata 2017-2021 w dyscyplinie sztuki muzyczne.
 2. Do zadań Zespołu ds. Ewaluacji należy w szczególności: 

1) opracowanie i przedstawienie Rektorowi i Senatowi strategii przygotowania Akademii do ewaluacji jakości działalności artystycznej i naukowej wraz z proponowanym terminarzem działań;

2) opracowanie projektów procedur pozyskiwania danych niezbędnych do ewaluacji jakości działalności artystycznej i naukowej Akademii; 

3) koordynacja przebiegu pozyskiwania danych niezbędnych do ewaluacji jakości działalności artystycznej i naukowej Akademii oraz sporządzanie cyklicznych raportów z przebiegu tego procesu i przedkładanie ich Rektorowi;

4) koordynacja przebiegu wprowadzania i korekty danych dotyczących aktywności artystycznej i naukowej pracowników Akademii do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

5) dokonanie wyboru osiągnięć, które zostaną wskazane w ankiecie ewaluacyjnej;

6) wskazanie danych do uzupełnienia przez odpowiednie jednostki lub przez nauczycieli akademickich;

7) współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Akademii w sprawach związanych z ewaluacją jakości działalności artystycznej i naukowej Akademii;

8) sporządzanie bieżącej i okresowej analizy, cząstkowego i syntetycznego podsumowania dorobku pracowników Akademii;

9) opracowywanie raportów niezbędnych w procesie ewaluacji;

10) popularyzacja w Akademii informacji o regulacjach w zakresie ewaluacji;

11) proponowanie rozwiązań organizacyjnych dotyczących ewaluacji jakości działalności artystycznej i naukowej w Akademii.

§ 3

 1. Zadania określone w § 2 ust. 2 pkt 4-8 realizowane są przez podzespoły stałe działające w ramach każdego z Wydziałów Akademii, o których mowa w § 1.
 2. Zespół ds. Ewaluacji może powołać podzespoły doraźne do realizacji określonych zadań, zarówno ze swojego grona, jak i spoza niego.
 3. Pracą podzespołu kieruje lider pozostający w stałym kontakcie z Przewodniczącym Zespołu ds. Ewaluacji.
 4. Do pracy w podzespołach lider może zaprosić osoby spoza składu Zespołu ds. Ewaluacji.
 5. Wszystkie jednostki organizacyjne Akademii zobowiązane są do współpracy z Zespołem ds. Ewaluacji w zakresie bieżących spraw związanych z ewaluacją jakości działalności artystycznej i naukowej.

§ 4

 1. Posiedzenia Zespołu ds. Ewaluacji zwołuje Przewodniczący.
 2. W obradach Zespołu ds. Ewaluacji mogą̨ uczestniczyć również inne osoby niż wymienione w § 1, jeżeli Rektor lub Przewodniczący Zespołu ds. Ewaluacji uzna udział takiej osoby za uzasadniony.
 3. Posiedzenia Zespołu ds. Ewaluacji odbywają̨ się̨ nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 4. Posiedzenia Zespołu ds. Ewaluacji są protokołowane.
 5. Obsługę̨ administracyjną Zespołu ds. Ewaluacji zapewnia Dział Nauki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 12 października 2020 r.