Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 49/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w ..

PDFZarządzenie Nr 49/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 462020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 20202021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (983,65KB)
 

Zarządzenie Nr 49/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 28 października 2020 r.

 

          w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

          Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 2 ust. 3, § 3 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1832) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

          Zmienia się Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że:

1)  użyte w:

a) tytule zarządzenia,

b) § 1 zarządzenia,

c) tytule załącznika do zarządzenia,

słowa „w okresie od 19 października do 31 października 2020 r.” zastępuje się słowami „w okresie od 19 października do 15 listopada 2020 r.”,

 

2)    w § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie

 

„2. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w razie zaistnienia okoliczności wskazujących, że do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 nie będzie możliwości przeprowadzenia w Akademii określonych zajęć dydaktycznych, dopuszcza się realizację zajęć z semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 oraz zajęć z  semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – w wymiarze do 20% punktów ECTS:

     1) za zgodą Dziekana wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia,
     2) za zgodą kierownika studiów podyplomowych wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów podyplomowych,
     3) za zgodą kierownika studiów doktoranckich wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów doktoranckich,
     4) za zgodą Dyrektora Szkoły Doktorskiej wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku kształcenia w Szkole Doktorskiej,
     5) za zgodą kierownika innej formy kształcenia wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku innych form kształcenia.”

 

§ 2

     Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 28 października 2020 r.