Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

04.11.2020 r. - Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021.

PDF04.11.2020 - Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi bankowej w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021. (806,51KB)
XLSXzałącznik do zapytania ofertowego - formularz cenowy (11,54KB)
 

                                                                                                                            Wrocław, 04.11.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50 – 043 Wrocław

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Szczegółowy zakres usługi oraz informacje dodatkowe zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz cenowy

 

III.OFERTA

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena(C)

90%

90 punktów

2.

Oprocentowanie roczne (O)

10%

10 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Cena rozumiana jako suma pozycji z pozycji 1-18 w formularzu cenowym – załącznik nr 1 – w kolumnie „opłata za czas trwania umowy”.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

       Cmin

C = --------- x 100 x 90%

        CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

 

2) W przypadku kryterium Oprocentowanie roczne (O) Zamawiający wyliczy wartość punktową według wzoru:

           O badane

O = ------------------ x 100 x 10%

        O najwyższe

 

O – wartość punktowa kryterium

O badane – oprocentowanie roczne w ofercie badanej

O najwyższe – najwyższe oprocentowanie roczne ze wszystkich składanych ofert.

Oprocentowanie roczne to wartość podana w pozycji 20 w załączniku nr 1 do zapytania

3) Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

 

Oferta musi zawierać wypełniony załącznik nr 1 stanowiący formularz cenowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: barbara.dobrzeniecka@amkl.edu.pl

Dodatkowe zapytania proszę kierować na adres e-mail: barbara.dobrzeniecka@amkl.edu.p1

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.