Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 50/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,01MB)
 

Zarządzenie Nr 50/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 3 listopada 2020 r.

 

w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zwani dalej pracownikami, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, mogą być skierowani przez przełożonych, za zgodą Rektora lub Kanclerza, do wykonywania pracy zdalnej pod warunkiem, iż:

1) mają umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do skutecznego wykonywania pracy zdalnej,

2) rodzaj wykonywanej pracy pozwala na jej zdalne wykonywanie.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, którzy uznają, że cześć prac wykonana może być zdalnie, przygotowują harmonogram pracy komórki wskazując, w które dni pracownicy będą świadczyć pracę zdalną, przy zachowaniu zasady, że w każdy dzień roboczy w siedzibie Akademii wykonuje pracę co najmniej połowa pracowników komórki.
 2. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy mogą wykonywać pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.
 3. Harmonogram pracy zdalnej, po akceptacji przełożonego, przekazywany jest do Działu Kadr.
 4. Skierowanie pracownika do pracy zdalnej następuje w formie polecenia pisemnego, ustnego lub przekazanego za pośrednictwem maila służbowego.
 5. Pracownik skierowany do pracy zdalnej wykonuje pracę w godzinach pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Fakt rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej pracownik zgłasza przełożonemu drogą mailową.
 6. Pracownik realizuje zadania zlecone przez przełożonego w ramach powierzonego mu zakresu obowiązków.
 7. Pracownik jest zobowiązany do bieżącego informowania przełożonego o wykonanych czynnościach służbowych, a przełożony jest zobowiązany do bieżącej kontroli merytorycznej pracy pracownika.
 8. Pracodawca może odwołać pracownika z pracy zdalnej w każdej chwili, bez podania przyczyny. Odwołanie następuję w formie pisemnej, mailowej lub ustnie.
 9. Pracownicy wykorzystują do komunikacji z przełożonymi i innymi pracownikami, w szczególności drogę elektroniczną (e-mail) i/lub jeżeli jest to możliwe – kontakt telefoniczny.
 10. Pracownik w godzinach pracy zobowiązany jest do utrzymywania technicznej gotowości do komunikowania się z pracodawcą oraz do niezwłocznego powiadomienia przełożonego o jakiejkolwiek awarii lub niesprawności lub obniżeniu sprawności sprzętu, urządzeń, środków komunikacji, które uniemożliwiają mu utrzymanie kontaktu z pracodawcą lub pracę zdalną.
 11. Pracownik zobowiązany jest do zorganizowania stanowiska do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 12. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych w trakcie wykonywania pracy zdalnej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 3 listopada 2020 r.