Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych ...

PDFZarządzenie Nr 55/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (856,74KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (356,15KB)
 

Zarządzenie Nr 55/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 listopada 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że:

1) użyte w:

a) tytule zarządzenia,

b) § 1 zarządzenia,

c) tytule załącznika do zarządzenia,

słowa „w okresie od 19 października do 31 października 2020 r.” zastępuje się słowami „w okresie od 19 października 2020 r. do odwołania”,

2) w § 5 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

 

„5. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym zobowiązana jest do sporządzenia wykazu zajęć przeprowadzonych w trybie zdalnym w danym miesiącu i przekazania go w formie elektronicznej (podpisany skan) lub papierowej do Działu Nauczania i Spraw Studenckich do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wykaz. Wzór wykazu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

6. Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich przekazuje wykazy, o których mowa w ust. 5 właściwym Dziekanom, kierownikom studiów podyplomowych, kierownikom studiów doktoranckich, Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej i kierownikom innych form kształcenia do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą wykazy.”,

 

3) Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Wrocław, 9 listopada 2020 r.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie
od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

Wykaz zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w trybie zdalnym
na Wydziale ……………………………………………………..…………../

studiach podyplomowych/studiach doktoranckich/Szkole Doktorskiej/ Studium Pedagogicznym*

w miesiącu ……………………………20…..roku

 

 

………………………..

(imię i nazwisko)

 

…………………………

(stanowisko)

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Student/doktorant/ uczestnik/ grupa

Data/ godzina/

czas trwania zajęć

Środki komunikacji:

Platforma Meet (M)/Inne (I)

Informacje dodatkowe

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

                          (data, podpis)

 

*niepotrzebne skreślić