Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.11.2020 r. - Postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu

PDF17.11.2020 r. - Postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu (597,84KB)
 

Wrocław, 10 listopada 2020

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na opracowanie, edycję i wprowadzenie danych do polskiej i angielskiej wersji pakietu informacyjnego ECTS on-line wraz z edycją opisów przedmiotów w formacie sylabusu

 

 1. Zamówienie dotyczy

1) wprowadzenia do portalu webowego http://ects.amuz.wroc.pl danych o programach studiów za rok akademicki 2020/2021 w wersji polskiej i angielskiej

2) przygotowania w arkuszu danych zestawienia polskiej i angielskiej wersji nazw przedmiotów realizowanych w AMKL w roku akademickim 2020/2021

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest :

1) posiadanie przez Wykonawcę wykształcenia muzycznego,

2) znajomość języka angielskiego,

3) znajomość specyfiki struktury studiów uczelni artystycznych,

4) doświadczenie we współpracy z instytucjami muzycznymi w zakresie  obsługi portalu webowego.

 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w punkcie 2.
 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ww. oświadczeniu.
 3. Oferta powinna zawierać

1) cenę netto i cenę brutto za wprowadzenie danych zawartych w planach studiów wszystkich wydziałów Uczelni  rozpoczynanych w roku akademickim 2020/2021, opublikowanych na stronie http://amuz.wroc.pl/plany-studiow-167

 1. Termin realizacji zamówienia:  01.12.2020 – 15.01.2021.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny.

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

100%

100 punktów

 

 

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                        najniższa cena ofertowa

                            C =  ------------------------------------------ x 100

                                           badana cena ofertowa

Zamawiający w kryterium cena będzie porównywał cenę brutto za realizacje całego zamówienia

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, spełniających wymagania niniejszego zapytania, która otrzyma łącznie największą ilość punktów.
 4. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 5. Termin przesłania oferty upływa w dniu 23 listopada 2020 o godzinie 12:00.
 6. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres  .

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.