Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok ...

PDFZarządzenie Nr 57/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021 (729,43KB)
 

Zarządzenie Nr 57/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 listopada 2020 r.

 

       w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021

 

           Na podstawie art. 87 oraz art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2, § 14 ust.1, § 17 ust. 2, § 20, § 21 i § 23 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 50/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

 § 1

          Do celów przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021:

  1. Ustala się, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne– na kwotę 1 050,00 złotych.

  2. Ustala się wysokość:

1) minimalnego stypendium socjalnego – na kwotę 100,00 złotych miesięcznie,

2) podwyższenia stypendium socjalnego z tytułu dojazdu i zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – na kwotę 700,00 złotych miesięcznie,

3) stypendium specjalnego, w zależności od stopnia niepełnosprawności:

a) stopień znaczny – na kwotę 800,00 złotych miesięcznie,

b) stopień umiarkowany – na kwotę 700,00 złotych miesięcznie,

c) stopień lekki – na kwotę 600,00 złotych miesięcznie,

4) maksymalnej zapomogi – na kwotę 400,00 złotych,

5) stypendium rektora – na kwotę 800,00 złotych miesięcznie.

§ 2

       Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, P.T. Dziekanom Wydziałów, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 § 3

             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 r.

 
Wrocław, 17 listopada 2020 r.