Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 62/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 (2,51MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 62/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 (324,56KB)
 

Zarządzenie Nr 62/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 listopada 2020 r.

 

          w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021

             Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.), § 1 ust. 2, § 2 ust. 3 i § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832), § 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

          Zarządzenie niniejsze określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zwanej dalej „trybem zdalnym” w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią” w ramach:

1) studiów pierwszego stopnia,

2) studiów drugiego stopnia,

3) studiów doktoranckich,

4) kształcenia w Szkole Doktorskiej,

5) studiów podyplomowych,

6) innych form kształcenia.

§ 2

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii zajęcia dydaktyczne ze studentami wszystkich lat i wszystkich kierunków studiów, doktorantami i uczestnikami innych form kształcenia Akademii są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie zdalnym lub w trybie hybrydowym, w zakresie określonym w odrębnym zarządzeniu Rektora.

§ 3

 1. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów lub innej formy kształcenia albo programie kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 2. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane w trybie zdalnym realizowane są w terminach wynikających z planu zajęć. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminach innych niż wynika to z planu zajęć. Decyzję w sprawie zmiany terminu przeprowadzania zajęć dydaktycznych podejmuje:

   1) właściwy Dziekan – w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia,

   2) kierownik studiów doktoranckich – w przypadku studiów doktoranckich,

   3) Dyrektor Szkoły Doktorskiej – w przypadku formy kształcenia w Szkole Doktorskiej,

   4) kierownik studiów podyplomowych – w przypadku studiów podyplomowych,

   5) kierownik innej formy kształcenia – w przypadku innych form kształcenia.

§ 4

1. Do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia, programie studiów albo programie kształcenia w Szkole Doktorskiej.

2. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących, że do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 r. nie będzie możliwości przeprowadzenia w Akademii określonych zajęć dydaktycznych, dopuszcza się realizację zajęć z semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 oraz zajęć z semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 w semestrze zimowy roku akademickiego 2020/2021 – w wymiarze do 20% punktów ECTS:

1) za zgodą Dziekana wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia,

2) za zgodą kierownika studiów doktoranckich wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów doktoranckich,

3) za zgodą Dyrektora Szkoły Doktorskiej wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku kształcenia w Szkole Doktorskiej,

4) za zgodą kierownika studiów podyplomowych wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku studiów podyplomowych,

5) za zgodą kierownika innej formy kształcenia wydaną w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki – w przypadku innych form kształcenia.

 

§ 5

 

 1. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym zobowiązana jest niezwłocznie ustalić sposób i formę realizacji zajęć oraz sposób i tryb uzyskania zaliczenia.
 2. O ustalonym sposobie i formie realizacji zajęć, sposobie i trybie uzyskania zaliczenia oraz innych istotnych okolicznościach z tym związanych, osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest niezwłocznie poinformować studentów lub doktorantów albo uczestników innych form kształcenia za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się.
 3. Osoba prowadząca zajęcia w trybie zdalnym zobowiązana jest również do przygotowania i udostępnienia lub wskazania studentom, doktorantom lub uczestnikom innych form kształcenia materiałów i źródeł niezbędnych do prawidłowego realizowania zajęć.
 4. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne odpowiada za jakość przygotowanych i udostępnionych materiałów dydaktycznych, o których mowa w ust. 3.
 5. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym zobowiązana jest do sporządzenia wykazu zajęć przeprowadzonych w trybie zdalnym w danym miesiącu kalendarzowym i przekazania go w formie elektronicznej (podpisany skan) lub papierowej do Działu Nauczania i Spraw Studenckich do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wykaz. Wzór wykazu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 6. Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich przekazuje wykazy, o których mowa w ust. 5 właściwym Dziekanom, kierownikom studiów doktoranckich, Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, kierownikom studiów podyplomowych i kierownikom innych form kształcenia do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą wykazy.

§ 6

 1. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia mają prawo uzyskać od osoby prowadzącej zajęcia wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i realizacji zajęć przeprowadzanych w trybie zdalnym, w szczególności o sposobie i trybie realizacji zajęć i sposobie i trybie uzyskania zaliczenia.
 2. Studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia mają obowiązek zapoznania się z informacjami, o których mowa w ust. 1.

§ 7

 1. Zajęcia zdalne mogą być prowadzone z wykorzystaniem platform Google (Meet i Classroom) oraz Office 365 (MS Teams).
 2. Dziekan, kierownik studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych oraz kierownik innej formy kształcenia może dopuścić wykorzystanie innych narzędzi służących do prowadzenia zajęć zdalnych pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania przez uczestników kształcenia oraz pod warunkiem, że korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez Akademię z uwzględnieniem przepisów określających zasady ochrony danych osobowych.
 3. Nagrywanie zajęć możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi uniemożliwiających identyfikację danych osobowych i wizerunku uczestników zajęć. Decyzję o sposobie nagrywania podejmuje prowadzący zajęcia.

§ 8

1.  Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym sprawują:

1) w zakresie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – właściwy Dziekan,

2) w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich – kierownik studiów doktoranckich,

3) w zakresie kształcenia w Szkole Doktorskiej – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

4) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – właściwy kierownik studiów podyplomowych,

5) w zakresie innych form kształcenia – właściwy kierownik innej formy kształcenia.

2.  W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, zobowiązane są monitorować proces przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a w szczególności sposób organizacji zajęć, stopień obciążenia studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia, realizację zleconych zadań, komunikację osoby prowadzącej zajęcia ze studentami albo doktorantami oraz sposób realizacji obowiązków, o których mowa w § 5 ust.2 i 5.

§ 9

         Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w okresie od 19 października do 31 października 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 10

     Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam P.T. Dziekanom Wydziałów, kierownikom studiów doktoranckich, Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, kierownikom studiów podyplomowych i kierownikom innych form kształcenia oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 11

          Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Wrocław, 27 listopada 2020 r.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 

 

 

 

Wykaz zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w trybie zdalnym
na Wydziale ……………………………………………………..…………../

studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej/na studiach podyplomowych/
w Studium Pedagogicznym*

 

w miesiącu ……………………………20…..roku

 

 

 

………………………..

     (imię i nazwisko)

 

…………………………

        (stanowisko)

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Student/doktorant/ uczestnik innej formy kształcenia /grupa

Data/godzina/

czas trwania zajęć

Środki komunikacji:

Platforma Meet (M)/ Teams (T)/Inne (I)

Informacje dodatkowe

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

                            (data, podpis)

 

*niepotrzebne skreślić