Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia ...

PDFZarządzenie Nr 63/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2,39MB)
 

 

Zarządzenie Nr 63/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 listopada 2020 r.

           w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

           Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie niniejsze określa zasady przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią”, korzystania z jej infrastruktury oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 osób przebywających na terenie Akademii w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

§ 2

Zasady wstępu na teren Akademii

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii wstęp na teren Akademii mają wyłącznie osoby określone w odrębnym zarządzeniu Rektora, z zastrzeżeniem, że do wejścia na teren Akademii i korzystania z infrastruktury Akademii dopuszczone mogą być wyłącznie osoby, u których nie stwierdzono zachorowania na COVID-19, niewykazujące objawów chorobowych wskazujących na zachorowanie na COVID-19, nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych i nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych oraz które – według ich wiedzy – w okresie 10 dni przed wejściem na teren Akademii nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.
 2. Bezpośrednio po wejściu do budynków Akademii każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym – zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi przy wejściach do Akademii.
 3. Po wejściu na teren Akademii każda osoba jest zobowiązana do wpisania się na odpowiednią listę osób przebywających w Akademii. Przy wpisywaniu na listę zaleca się korzystanie z własnych długopisów.
 4. W ciągach komunikacyjnych i w innych miejscach ogólnodostępnych wszystkie osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 5. Na terenie Akademii, w tym w salach dydaktycznych, należy zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 1,5 metra oraz mieć zakryte usta i nos na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami, chyba że specyfika zajęć lub ćwiczeń wymaga odsłonięcia ust lub nosa.
 6. Sprawy służbowe załatwiane są za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej lub telefonicznie. Osobiste załatwianie spraw dopuszczalne jest wyłącznie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
 7. Rozliczenia pieniężne z Akademią dokonywane są w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunków bankowych.

§ 3

Zasady udostępniania sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal studentom, doktorantom i uczestnikom innych form kształcenia Akademii do celów ćwiczeniowych

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii z sal i instrumentów Akademii do celów ćwiczeniowych mogą korzystać studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia w zakresie określonym w odrębnym zarządzeniu Rektora.

§ 4

Zasady korzystania z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal

Podczas korzystania z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal zwanych dalej „salami” obowiązują odpowiednio zasady określone w Załączniku do Zarządzenia Nr 4/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rezerwacji i korzystania z sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz zasady następujące:

1) korzystanie z sal jest możliwe codziennie – od godz. 8.00 do 22.00, z wyłączeniem dni, w których wstęp na teren Akademii jest ograniczony,

2) przed wejściem do sali należy zdezynfekować ręce,

3) w sali mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione, w liczbie nieprzekraczającej maksymalnej liczby osób określonej w informacji wywieszonej przed wejściem do sali,

4) przy udostępnianiu sal dydaktycznych oraz sal zastrzeżonych, po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za salę zastrzeżoną, stosuje się zasadę zachowania co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami,

5) klucz do sali wydawany jest osobie korzystającej z sali i zwracany przez tę samą osobę niezwłocznie po zakończeniu korzystania z sali. Bezpośrednie przekazywanie kluczy przez osoby korzystające z sali z pominięciem systemu elektronicznej rejestracji kluczy jest zabronione,

6) do sal nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy,

7) po każdej godzinie zajęć lub ćwiczeń oraz po ich zakończeniu korzystający z sali są zobowiązani do przewietrzenia sali,

8) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), obowiązujących przepisów prawa i bieżących informacji udostępnianych na stronie internetowej Akademii.

§ 5

Zasady korzystania z Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

        Zasady korzystania z Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii określa odrębne zarządzenie Rektora.  

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 osoby przebywającej na terenie Akademii

 1. Osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a w szczególności u których występują objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, utrata węchu lub smaku, obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren Akademii. Osoby takie powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej (ewentualnie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem SARS-CoV-2.
 2. Jeżeli objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 opisane w ust. 1 wykazuje osoba przebywająca na terenie Akademii należy niezwłocznie zawiadomić o tym pracownika recepcji w budynku A. Pracownik Recepcji udostępnia osobie wydzielone pomieszczenie nr 205 F (izolatka), w którym osoba podejrzana o zakażenie może przebywać w izolacji do czasu opuszczenia Akademii.
 3. Osoba mająca objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a niewyrażająca zgody na przebywanie w izolacji, zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia terenu Akademii.
 4. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby mającej objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), osoba ta powinna udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 5. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby mającej objawy chorobowe wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), osoba ta w miarę możliwości powinna samodzielnie wezwać pogotowie ratunkowe informując o podejrzeniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W innych przypadkach wezwania Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) dokonuje pracownik recepcji.
 6. Bezpośrednio po stwierdzeniu przebywania na terenie Akademii osoby podejrzewanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 ustala się pomieszczenia, w których przebywała ta osoba, celem niezwłocznego ich przewietrzenia i zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty etc.) oraz wdraża się dodatkowe procedury zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 7

Postępowanie w przypadku stwierdzenia przebywania na terenie Akademii osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2, osoby objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, przebywającej z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub osoby, która miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 10 dni przed wejściem na teren Akademii

 

 1. Nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy Akademii, studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia:

1) u których stwierdzono zachorowanie na COVID-19, 

2) objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

3) przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,

4) którzy dowiedzieli się o kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie 10 dni przed wejściem na teren Akademii proszeni są o przekazanie tej informacji:

a) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne – do Działu Kadr lub do właściwego Dziekana, kierownika studiów doktoranckich, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierownika studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia,

b) studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia – do Działu Nauczania i Spraw Studenckich lub właściwego Dziekana, kierownika studiów doktoranckich, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierownika studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia,

c) pracownicy podlegli bezpośrednio Rektorowi – do Działu Kadr lub do Rektora,

d) pozostali pracownicy Akademii niebędący nauczycielami akademickimi – do Działu Kadr Akademii lub do Kanclerza.

Adresy do zgłoszeń:

Dział Kadr: e-mail: kadry@amkl.edu.pl, nr tel. 71 3100 521,

Dział Nauczania i Spraw Studenckich: e-mail: sekrertariatdns@amkl.edu.pl,
nr tel. 71 3100 671.

 1. Za kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 uznaje się:

1) pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

2) prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,

3) wspólne zamieszkiwanie z osobą chorą na COVID-19.

 1. Przełożony, który otrzymał informacje o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 od pracownika zawiadamia o tym niezwłocznie Dział Kadr, który w oparciu o wywiad z osobą zgłaszającą i informacje uzyskane od przełożonego, ustala listę osób mających kontakt w Akademii z osobą zgłaszającą w ciągu ostatnich 10 dni. Lista osób z kontaktu obejmuje tylko członków wspólnoty Akademii.
 2. Przełożony, który otrzymał informacje o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 od studenta, doktoranta lub uczestnika innej form kształcenia przekazuje je niezwłocznie do Działu Nauczania i Spraw Studenckich, który w oparciu o wywiad z osobą zgłaszającą i posiadane informacje ustala listę osób mających kontakt z osobą zgłaszającą w Akademii w ciągu ostatnich 10 dni. Lista osób z kontaktu obejmuje tylko członków wspólnoty Akademii.
 3. Listy osób z kontaktu są przekazywane przełożonym osób znajdujących się na liście w celu poinformowania ich, że miały kontakt z osobą, o której mowa w ust. 1. 
 4. Nauczyciele akademiccy, inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia znajdujący się na liście osób z kontaktu przez okres 10 dni od dnia kontaktu mogą uczestniczyć wyłącznie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym.
 5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi znajdujący się na liście osób z kontaktu mogą być skierowani przez przełożonych, za zgodą odpowiednio Rektora lub Kanclerza, do wykonywania pracy w trybie zdalnym na okres 10 dni od dnia kontaktu.

§ 8

       Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 47/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz zasad postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujących od dnia 19 października 2020 r.

§ 9

        Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam P.T. Dziekanom Wydziałów, Kanclerzowi, Kierownikowi Działu Kadr oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 10

            Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 27 listopada 2020 r.