Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasad korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...

PDFZarządzenie Nr 64/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasad korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. (1,40MB)
 

Zarządzenie Nr 64/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 listopada 2020 r.

           w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasad korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r.

 

           Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.), § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832), § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

        W okresie od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią”  przebywać mogą:

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne,

2) studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia – w związku z udziałem w zajęciach indywidualnych lub w celach ćwiczeniowych,

3) członkowie Rady Samorządu Studenckiego i Rady Doktorantów – w celach, o których mowa w pkt 2) oraz w celu realizacji zadań samorządowych,

4) pracownicy administracji Akademii,

5) inne osoby, które otrzymały zgodę Rektora, Prorektora lub Kanclerza na wejście na teren Akademii.

§ 2

  1. W okresie od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne w Akademii odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem, że w siedzibie Akademii mogą odbywać zajęcia indywidualne z udziałem prowadzącego zajęcia i uczestnika, a w przypadku zajęć w zakresie przedmiotu kierunkowego również z udziałem pianisty lub pianistów.
  2. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w siedzibie Akademii za zgodą prowadzącego i uczestnika zajęć. W przypadku braku jednomyślnej zgody prowadzącego i uczestnika zajęć, zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. W przypadku zajęć w zakresie przedmiotu kierunkowego, w których uczestniczy pianista lub pianiści, wymagana jest także zgoda pianisty lub pianistów.  
  3. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w siedzibie Akademii w trybie rotacyjnym według modelu:

 

Okres

Wydział Instrumentalny

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

 

Wydział Wokalny

 

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej 

studia doktoranckie/ Szkoła Doktorska/

studia podyplomowe/

inne formy kształcenia

30 listopada

- 6 grudnia

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

7 grudnia

- 13 grudnia

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

14 grudnia

- 20 grudnia

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

21 - 22 grudnia

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

Zajęcia indywidualne możliwe w siedzibie AMKL

§ 3

              W okresie od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. studenci, doktoranci, uczestnicy innych form kształcenia mogą korzystać z sal Akademii dla celów ćwiczeniowych, po uprzednim zarezerwowaniu sali w systemie Opticamp. Wszystkie osoby korzystające z sal dokonują rezerwacji z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami sali, niezbędnej dla celów dezynfekcji oraz przewietrzenie sali.

§ 4

            W okresie od 30 listopada do 27 grudnia 2020 r. wszystkie osoby korzystające z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal Akademii zobowiązane są do zachowania zasad określonych w Zarządzeniu Nr 63/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 5

  1. W okresie od 30 listopada do 6 grudnia 2020 r.:

1) Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki są nieczynne,

2) wszyscy nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci Akademii mogą zamawiać mailowo w domenie amkl.edu.pl bezpłatne skany artykułów z monografii i czasopism, nut i fragmentów książek na adres: magdalena.wiacek@amkl.edu.pl. Szczegółowe zasady składania zamówień na skany podane zostaną w ogłoszeniu Biblioteki,

3) aktywowanie kont nowych czytelników odbywa się zdalnie. Po wysłaniu formularza zapisu w systemie Prolib (OPAC) należy wysłać e-mail w domenie amkl.edu.pl z prośbą o aktywowanie konta na adres: anna.kata@amkl.edu.pl.

  1. W okresie od 7 grudnia do 27 grudnia 2020 r. Biblioteka Akademii prowadzi usługi wypożyczeń dla wszystkich nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia Akademii na następujących zasadach:

1) wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych są możliwe w godzinach otwarcia Wypożyczalni obowiązujących w czasie roku akademickiego,

2) w Wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby,

3) zamówienia na wypożyczenia należy składać poprzez katalog online z komputerów domowych. W przypadku nut, których opisów nie ma w katalogu online, prośby o wyszukanie ich w katalogu kartkowym i zamówienie na wypożyczenie należy kierować na adres e-mail magdalena.wiacek@amkl.edu.pl,

4) niedostępne dla użytkowników są katalogi kartkowe i komputery zlokalizowane w Wypożyczalni,

5) Czytelnia jest dostępna dla nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia w godzinach otwarcia obowiązujących w czasie roku akademickiego. Dostępne są również dla czytelników stanowiska komputerowe i samoobsługowy skaner. W czasie przerw obowiązkowe jest wietrzenie Czytelni i dezynfekcja stanowisk pracy. W Czytelni może przebywać jednocześnie najwyżej 9 czytelników,

6) nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia korzystający z Biblioteki mogą przebywać na terenie Akademii wyłącznie w czasie realizacji wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych i pracy w Czytelni oraz w czasie niezbędnym do wejścia i opuszczenia terenu Akademii,

7) przed wejściem do Czytelni i do Wypożyczalni wszystkie osoby są zobowiązane do zdezynfekowania rąk preparatem dezynfekcyjnym udostępnionym przez Akademię,

8) na terenie Wypożyczalni i Czytelni należy zachować odstęp minimum 1,5 metra pomiędzy osobami oraz mieć zakryte usta i nos na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami.

 § 6

           Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam P.T. Dziekanom Wydziałów, Kanclerzowi, Dyrektorowi Biblioteki oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 7

            Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 30 listopada 2020 r.

 

Wrocław, 27 listopada 2020 r.