Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

02.12.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie podmiotu świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Zamawiającego.

PDF02.12.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie podmiotu świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Zamawiającego. (2,91MB)
 

DK-1660-1/20

 

       Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie podmiotu świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Zamawiającego.

 

 1. Usługi świadczone mają być od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.       

1) Liczba pracowników Zamawiającego wynosi: 262 osoby, w tym:

 • nauczyciele akademiccy: 164 osoby,
 • pracownicy administracyjni: 72 osoby,
 • pracownicy obsługi (sprzątanie, stroiciele): 16 osoby,
 • konserwatorzy: 6 osób,
 • kierowca: 1 osoba.

2) Oferta powinna zawierać (Formularz oferty):

 • jednostkowy koszt badań profilaktycznych,
 • jednostkowy koszt badań dodatkowych,
 • miejsce/miejsca wykonywania badań,
 • wykaz dni i godzin świadczenia usług medycznych,
 • określenie maksymalnego okresu oczekiwania na badania (w tym na badania kontrolne) w dniach roboczych.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

70%

70 punktów

2.

Odległość (O)

10%

10 punktów

3.

Dostępność (D)

10%

10 punktów

4.

Czas oczekiwania (CO)

10%

10 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

          Dla powyższego kryterium cena oferty to suma iloczynu cen jednostkowych za badania dla poszczególnych stanowisk i ilości pracowników na tych stanowiskach wymienionych ust. 1 pkt 1. Przy czym Wykonawca wyszczególni i wymieni wszystkie niezbędne badania dodatkowe.

 

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 70%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

                               

                                                                                    Odległość min wśród złożonych ofert

O = ----------------------------------------------------- x 100 x 10%

                                                                                          Odległość w ofercie badanej

Wykonawca w ramach kryterium „Odległość” może maksymalnie uzyskać 10 pkt.

 

3) W przypadku kryterium Dostępność (należy podać ilość dni roboczych w tygodniu) oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

        

  Dostępność w dniach w badanej ofercie

D = ------------------------------------------------- x 100 x 10%

                 Dostępność 5 x w tygodniu

 

Wykonawca w ramach kryterium „Dostępność” może maksymalnie uzyskać 10 pkt.

Każdy z wykonawców poda ilość dni roboczych w tygodniu w jakich pracownik Zamawiającego będzie miał dostęp do usługi będącej przedmiotem zamówienia. Liczone będą dni, w których wykonawca zapewni minimum 5 godzin dostępu do usługi.     

 

4) W przypadku kryterium „Czas oczekiwania” Zamawiający oceni czas oczekiwania na badania. (Zamawiający dopuszcza maksymalnie 4 dni robocze, zastrzeżeniem, że liczone będą tylko te oferty, w których czas oczekiwania na badania kontrolne nie przekroczy 2 dni roboczych). Punkty będą przyznawane następująco:

Ten sam dzień roboczy/1 dzień roboczy – 10 punktów

2 dni robocze – 8 punktów

3 dni robocze – 6 punktów

4 dni robocze – 4 punkty

 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans  ww. elementów.

 

 1. Sposób i termin złożenia oferty:

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 10:30 na adres e-mail: kadry@amkl.edu.pl lub pocztą/przesyłka kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Pl. Jana Pawła II 2; 50-043 Wrocław.

 

 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Łucja Hartleb-Kwasek:

 • adres mailowy: kadry@amkl.edu.pl,

 • telefonicznie w godz. 8:00-15:00 tel. 71 31 00 521

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Wrocław, 30 listopada 2020 r.

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu na wyłonienie podmiotu świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

NIP:...........................................................................................................................................................

REGON:...................................................................................................................................................

 

Dane kontaktowe (osoba do kontaktu, numer telefonu, adres email):

..................................................................................................................................................................

 

Składam ofertę na świadczenie usługi medycznej w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi oraz badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do pracy i pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Lp.

Rodzaj stanowiska

Zakres badań

Cena jednostkowa brutto za badania na danym stanowisku

1

Nauczyciel akademicki

 • hałas (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)  do 65 db, do 5 godz.
 • praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
 • praca związana z obsługą monitorów ekranowych

 

 

2

Nauczyciel akademicki (stanowisko decyzyjne)

 • hałas (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów)  do 65 db, do 5 godz.
 • praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
 • praca związana z obsługą monitorów ekranowych
 • stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością

 

 

3

Pracownik administracyjno-biurowy

 • praca związana z obsługą monitorów ekranowych

 

 

4

Pracownik administracyjno-biurowy (stanowisko decyzyjne)

 • praca związana z obsługą monitorów ekranowych
 • stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością

 

 

5

Pracownik obsługi (sprzątanie pomieszczeń, stroiciele)

 • prac w porze nocnej,
 • praca zmianowa,
 • praca na wysokości do 3 m.

 

 

6

Pracownik obsługi – konserwator

(kontrola i konserwacja urządzeń

technicznych (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych), wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych,

przenoszenie mebli i innego wyposażenia (sporadycznie))

 • mikroklimat gorący
 • mikroklimat zimny
 • zmienne warunki atmosferyczne
 • praca na wysokości powyżej 3 m
 • dźwiganie ciężarów powyżej 50 kg (sporadycznie)

 

 

7

Kierowca pojazdu służbowego kat. B

 

 

8

Badania sanitarno-epidemiologiczne

 

 

9

Orzeczenie dla celów udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczyciela akademickiego

 

 

W załączeniu przekazuję jednostkowy koszt badań dodatkowych.

 

Miejsce świadczenia usługi:…………………………………………………………………………..

 

Ilość dni roboczych w tygodniu, w których świadczone są usługi oraz godziny świadczenia usług:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Czas oczekiwania na badania (w dniach roboczych):………………………………...………………...

 

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.