Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad działalności uczelnianych kół artystyczno-naukowych oraz innych organizacji studenckich i doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

PDFZarządzenie Nr 68/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad działalności uczelnianych kół artystyczno-naukowych oraz innych organizacji studenckich i doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (910,16KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 68/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad działalności uczelnianych kół artystyczno-naukowych oraz innych organizacji studenckich i doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (4,03MB)
 

 

Zarządzenie Nr 68/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

          w sprawie określenia „Zasad działalności uczelnianych kół artystyczno-naukowych oraz innych organizacji studenckich i doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

               Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

               Określa się „Zasady działalności uczelnianych kół artystyczno-naukowych oraz innych organizacji studenckich i doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Koła artystyczno-naukowe działające w AMKL w terminie do dnia 31 marca 2021 r. dostosują swoje działanie do postanowień „Zasad działalności uczelnianych kół artystyczno-naukowych oraz innych organizacji studenckich i doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” określonych niniejszym Zarządzeniem poprzez:

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu KAN,

2) przekazanie do Działu Nauczania i Spraw Studenckich aktualnych informacji o KAN, tj.:

a) uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu KAN oraz Regulaminu KAN,

b) aktualnej uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu KAN,

c) aktualnej listy członków KAN.

  1. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i Rejestr organizacji doktorantów stają się odpowiednio Ewidencją uczelnianych organizacji studenckich i Ewidencją organizacji doktorantów, o których mowa w § 6 ust. 5 „Zasad działalności uczelnianych kół artystyczno-naukowych oraz innych organizacji studenckich i doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem.

§ 3

              Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kół Artystyczno-Naukowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

          Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 5

            Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2020 r.

 

Wrocław, 7 grudnia 2020 r.