Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania zwiększenia...

PDFZarządzenie Nr 33/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (3,31MB)
 

Zarządzenie Nr 33/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 2 października 2017 r.

 

     w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

 

     Na podstawie art. 66 ust.1  i art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842  z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

     Określa się „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

     Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 28/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2017 r.

 

 

Wrocław, dnia 2 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 33/2017
z dnia 2 października 2017 r. w sprawie  określenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WROCŁAW 2017

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)  Akademii – rozumie się przez to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

2) Rektorze – rozumie się przez to Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

3) Komisji – rozumie się przez to Komisję ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego,

4) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z poźn. zm.),

5) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696).

§ 2

     Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na zasadach określonych w art. 94b ust. 1 i art. 200a Ustawy oraz obowiązującego Rozporządzenia.

§ 3

 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 Ustawy, przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej, artystycznej i dydaktycznej.
 2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Za rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku uznaje się rok akademicki poprzedzający rok akademicki, w trakcie którego ma być wypłacane zwiększenie stypendium doktoranckiego.
 4. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego wraz z wymaganymi dokumentami skierowany do kierownika studiów doktoranckich składa się w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii w terminie określonym przez Rektora.
 6. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego składane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 4

1.    Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego przez Komisję ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego.

2.    Komisję ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego powołuje Rektor. W skład Komisji wchodzą: prorektor właściwy ds. studenckich, kierownicy studiów doktoranckich oraz przedstawiciel samorządu doktorantów. Przewodniczącym Komisji jest prorektor właściwy ds. studenckich.

3.    Komisja, o której mowa w ust. 1, przyznaje doktorantom wnioskującym o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oparciu o przyznane punkty sporządzane są listy rankingowe doktorantów ubiegających się o zwiększenie stypendium doktoranckiego na poszczególnych latach studiów doktoranckich wraz z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego wnioskodawcę. Listy rankingowe obejmują wszystkich doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na danym roku studiów doktoranckich.

4.    Na podstawie list rankingowych Komisja sporządza i przekazuje Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego zawierającą dane, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia.

5.    Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego Rektor podejmuje z uwzględnieniem zasady, iż uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów. W przypadku, gdy 30 % stanowi liczbę ułamkową – zaokrągla się ją w dół do jedności.

6.    W przypadku, gdy zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznane zostało na okres krótszy niż określony we wniosku, Rektor może przyznać zwiększenie stypendium doktoranckiego na podstawie tego samego wniosku na dalszy okres, nie dłuższy jednak niż do końca okresu określonego we wniosku.

§ 5

 1. Minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego określa obowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
 2. Wysokość przyznanych zwiększeń stypendiów doktoranckich oraz okres na jakie są przyznawane uzależnione są od wysokości dotacji przyznanej Akademii na dofinansowanie zadań projakościowych.
 3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na okres do 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc, do wyczerpania dotacji przyznanej Akademii na dofinansowanie zadań projakościowych.

  § 6

 1. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
 2. W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie krótszym niż określony w akcie utworzenia studiów w związku z obroną pracy doktorskiej, doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła obrona pracy doktorskiej.
 3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać doktorantowi zwiększenie stypendium doktoranckiego w tym okresie.
 4. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

  § 7

  Od decyzji Rektora w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 8

            Regulamin ma zastosowanie do przyznawania zwiększeń stypendiów doktoranckich od 2 października 2017 roku.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będącego załącznikiem do Zarządzenia Rektora
Nr 33/2017 z dnia 2 października 2017 r.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

§ 1

Średnia ocen

 1. Doktorant studiujący na pierwszym roku studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii, jeżeli uzyskał ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem wstępnym co najmniej oceny 5,0.
 2. Z tytułu ocen z przedmiotów objętych egzaminem wstępnym przyznaje się punkty w ilości iloczynu średniej ocen i współczynnika 2 (średnia ocen x 2).
 3. Doktorant studiujący na drugim lub kolejnym roku studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii, jeżeli uzyskał ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (zaliczeń ze stopniem i egzaminów), w tym planem studiów, w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium co najmniej:

a) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (łącznie z przedmiotem kierunkowym) w całym roku akademickim 4,75,

b) z przedmiotu kierunkowego w każdym semestrze ocenę co najmniej 5,0.

      4. Średnia ocen, o której mowa w ust. 3 lit. a), obliczana jest do dwóch miejsc po przecinku.

       5. Doktorantowi studiującemu na drugim lub kolejnym roku studiów z tytułu wysokiej średniej ocen przyznaje się punkty w ilości iloczynu średniej ocen  i współczynnika 2 (średnia ocen x 2).

  § 2

Osiągnięcia artystyczne

 1. Doktorant może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii z tytułu posiadania osiągnięć artystycznych, jeżeli:

a) posiada osiągnięcia o dużej randze artystycznej oraz

b) złoży wraz z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, oryginały lub poświadczone przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane przez siebie osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o zwiększenie stypendium doktoranckiego.

 1. Komisja na podstawie złożonych dokumentów dokonuje oceny osiągnięć przyznając poszczególnym osiągnięciom punkty według następujących zasad:
  a) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie o podobnym charakterze, o zasięgu międzynarodowym:

– zajęcie I miejsca: 5 - 10 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

– zajęcie II miejsca: 4 - 9 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

– zajęcie III miejsca: 3 - 8 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

– wyróżnienie: 0 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

– w przypadku szczególnie prestiżowych imprez artystycznych Komisja może przyznać punkty za zakwalifikowanie się do nich: 0 - 10 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

b) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie o podobnym charakterze, o zasięgu ogólnopolskim:

– zajęcie I - III miejsca: 2 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

– wyróżnienie: 0 - 2 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

c) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie o podobnym charakterze, o zasięgu regionalnym i uczelnianym:

– zajęcie I - III miejsca: 0 - 3 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

d) udział w prestiżowych koncertach: 0-5 punktów.

 1. Punkty za osiągnięcia artystyczne są sumowane.

   

§ 3

Osiągnięcia naukowe

 1. Doktorant może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
  w Akademii z tytułu posiadania osiągnięć naukowych, jeżeli:

a) posiada osiągnięcia naukowe o dużej randze oraz

b) złoży wraz z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, oryginały
lub poświadczone przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane przez siebie osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium.

 

 1. Komisja na podstawie złożonych dokumentów dokonuje oceny, przyznając poszczególnym osiągnięciom punkty według następujących zasad:

a) czynny* udział w konferencji naukowej, sympozjum, seminarium o zasięgu:

– międzynarodowym: 5 - 10 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

– ogólnopolskim: 4 - 9 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

– lokalnym/uczelnianym: do 4 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

* za czynny udział uznaje się wystąpienie z referatem,

b) publikacje naukowe, dzieła artystyczne: 0 - 8 punktów (w zależności od wartości publikacji lub rangi dzieła).

 1. Punkty za osiągnięcia naukowe są sumowane.

§ 4

Osiągnięcia dydaktyczne

 1. Doktorant może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
  w Akademii z tytułu posiadania osiągnięć dydaktycznych, jeżeli:

a) posiada osiągnięcia dydaktyczne o dużej randze oraz

b) złoży wraz z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, oryginały
lub poświadczone przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane przez siebie osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium.

 

 1. Komisja na podstawie złożonych dokumentów dokonuje oceny, przyznając poszczególnym osiągnięciom dydaktycznym punkty według następujących zasad:

  Osiągnięcia dydaktyczne o zasięgu:

 

a) międzynarodowym: 2 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

b) ogólnopolskim: 1 - 4 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia),

c) lokalnym/szkolnym: 1 - 2 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia).

 1. Punkty za osiągnięcia dydaktyczne są sumowane.

 

§ 5

 

      W przypadku spełniania kryteriów z różnych obszarów działalności punkty są sumowane.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będącego załącznikiem do Zarządzenia Rektora
Nr 33/2017 z dnia 2 października 2017 r.

 

WZÓR

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich

w roku akademickim………./……………

 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

 

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................................................

Rok studiów………..…………………………………..          Numer albumu……………………………………..

Studia trzeciego stopnia – doktoranckie

w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej………..………………….….….…………………….

Wydział ……………………………………………………………………………….……..……………………...

PESEL …………………………………               w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ……………

 

Do Jego Magnificencji Rektora

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Proszę o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki ............./…........., w związku z uzyskaniem przeze mnie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Uzyskałem następujące oceny z przedmiotów objętych egzaminem wstępnym:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu na egzaminie wstępnym

Uzyskana ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów

(wypełnia komisja)

 

 

 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aż do możliwości wydalenia z Uczelni) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Przyjmuję do wiadomości, że stypendia pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych podlegają w całości zwrotowi.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Nr rachunku bankowego doktoranta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia ...................................                                                                                                                                                                                                                                                          ............................................................

       (czytelny podpis doktoranta)

Zał.:  .......... szt.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu …………………………

w następującym składzie:

 1. ………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………….

 

Opinia Komisji:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będącego załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 33/2017  z dnia 2 października 2017 r.

 

WZÓR

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich

w roku akademickim………./……………

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

 

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................................................

Rok studiów………………………………. …..Numer albumu………………………………………….

Studia trzeciego stopnia – doktoranckie

w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej………..…………………………………….

Wydział …………………………………………………………………………………………………...

PESEL …………………………………               w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Do Jego Magnificencji Rektora

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Proszę o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki ............./….........,
w związku ze spełnionymi przeze mnie poniższymi kryteriami:

 

 

Kryteria przyznawania
zwiększenia stypendium doktoranckiego

Osiągnięcia doktoranta

(wypełnia doktorant)

 

Średnia ocen

 

Przedmioty

Oceny z egzaminów
i zaliczeń ze stopniem

1…………………………………..

2………………………………….

3………………………………….

4…………………………………..

6………………………………….

7………………………………….

 

….…………

……………..

……………..

…………….

…………….

……………..

 

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów
 (łącznie z przedmiotem kierunkowym):

 

 

Ocena z przedmiotu kierunkowego:

 

Semestr I

Semestr II

Liczba punktów

(wypełnia komisja)

 

Osiągnięcia artystyczne

Wykaz osiągnięć artystycznych

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

3…………………………………………………….

4…………………………………………………….

5……………………………………………..….......

 

Liczba punktów

(wypełnia komisja)

 

Osiągnięcia naukowe

Wykaz osiągnięć naukowych

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

3…………………………………………………….

4…………………………………………………….

5……………………………………………..….......

 

Liczba punktów

(wypełnia komisja)

 

Osiągnięcia dydaktyczne

Wykaz osiągnięć dydaktycznych

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

3…………………………………………………….

4…………………………………………………….

5……………………………………………..….......

 

Liczba punktów

(wypełnia komisja)

 

Suma punktów przyznanych
ze wszystkich obszarów działalności

(wypełnia komisja)

 

 

         

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aż do możliwości wydalenia
z Uczelni) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Przyjmuję do wiadomości, że stypendia pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych podlegają w całości zwrotowi.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Nr rachunku bankowego doktoranta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia ...................................                                                                  ............................................................

        (czytelny podpis doktoranta)

Zał.:  .......... szt.

Opinia opiekuna naukowego lub promotora:

 

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu …………………………

w następującym składzie:

 1. ………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………….

Opinia Komisji:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu został uzgodniony z Samorządem Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 2 października 2017 r.

za Samorząd Doktorantów:

Przewodniczący
Rady Doktorantów

 

…………………..