Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 49/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych...

PDFUchwała nr 49/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,09MB)
 

Uchwała nr 49/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

      w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

         Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11 i 12 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 10 i 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

1. Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021:

1) weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanych dalej „programami”, w tym przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą Akademii przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) w przypadku, gdy weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przewidziane w programach formy „zaliczenie ze stopniem komisyjne” oraz „egzamin komisyjny” mogą być przeprowadzane przez osoby prowadzące zajęcia,

3) egzaminy dyplomowe obejmujące obronę pracy pisemnej i kolokwium mogą być przeprowadzane poza siedzibą Akademii przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

a) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa,

4) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 dopuszcza się ich realizację w kolejnym roku akademickim z zachowaniem prawa do zaliczenia semestru, w którym zajęcia były przewidziane, pod warunkiem, że nie wpłynie to na terminowe zakończenie studiów. Decyzję w sprawie przeniesienia zajęć na kolejny semestr lub rok akademicki podejmuje właściwy Dziekan. Liczbę punktów ECTS wymaganą do zaliczenia danego semestru obniża się o liczbę punktów z zajęć przeniesionych na kolejny rok akademicki.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, przeprowadzania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz realizacji zajęć, o których mowa w § 1, określa Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w drodze zarządzenia.

§ 2

        Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

        Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.