Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 50/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022”

PDFUchwała nr 50/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022” (420,40KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 50/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022” (11,52MB)
 

Uchwała nr 50/2020

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

       w sprawie określenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022”

      Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 20 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

    Określa się „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

      Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 50/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022”

 

 

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

na rok akademicki 2021/2022

 

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1. Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej kształcącej w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, prowadzonej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022 określa niniejszy dokument zwany dalej „Zasadami rekrutacji”.

2. Ilekroć w niniejszych Zasadach rekrutacji mowa jest o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
2) Akademii – oznacza to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
3) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
4) Szkole Doktorskiej – oznacza to zorganizowaną formę kształcenia doktorantów w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne prowadzoną w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
5) dyrektorze – oznacza to dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powołanego przez Rektora,
6) kandydata – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej,
7) doktoranta – oznacza to osobę wpisaną na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej.

 

DZIAŁ II

KOMISJA REKRUTACYJNA

 

Skład i tryb działania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej

 

§ 2

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej prowadzi powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej, zwana dalej „KRSD”.

2. Przewodniczącego oraz członków KRSD powołuje Rektor.

3. W skład KRSD wchodzi co najmniej osiem osób, w tym:

1) przewodniczący – dyrektor Szkoły Doktorskiej,
2) co najmniej siedmiu nauczycieli akademickich reprezentujących dyscyplinę sztuki muzyczne, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, będących przedstawicielami wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w Akademii, w tym reprezentujących specjalności podlegające ocenie w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

4. Przewodniczący KRSD powołuje sekretarza KRSD. Sekretarz może zostać powołany spośród członków KRSD. W przypadku, gdy sekretarz jest spoza KRSD, nie bierze udziału w ocenie kandydata do Szkoły Doktorskiej.

§ 3

1. Przewodniczący KRSD powołuje komisję do przeprowadzenia oceny poziomu zaawansowania w opanowaniu zadeklarowanego przez kandydata języka obcego nowożytnego.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: dyrektor, kierownik Studium Języków Obcych Akademii oraz egzaminator.

§ 4

1. Przewodniczący KRSD zwołuje posiedzenia KRSD i przewodniczy jej obradom.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenie komisji zwołuje i przewodniczy jej obradom upoważniony przez przewodniczącego członek komisji.
3. Posiedzenia KRSD mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej

 

§ 5

1. Do zadań KRSD należy w szczególności:

1) zawiadamianie kandydatów o dopuszczeniu do konkursowego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
2) przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego, w tym konkursowego postępowania kwalifikacyjnego,
3) sporządzanie:

a) protokołów z postępowania rekrutacyjnego, w tym z konkursowego postępowania kwalifikacyjnego,
b) listy rankingowej kandydatów do Szkoły Doktorskiej,
c) listy zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej,

4) ogłaszanie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego,
5) opiniowanie skarg i wniosków składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

2. KRSD obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 6

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej prowadzone jest w drodze konkursu w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do Szkoły Doktorskiej.
2. W konkursie, o którym mowa w ust. 1, sprawdzane i oceniane są predyspozycje kandydatów do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym:

1) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub naukowe, przy czym w przypadku kompozytorów ocenie podlega ponadto pięć prac na zróżnicowany skład wykonawczy, ukazujących możliwie szerokie spektrum techniki kompozytorskiej kandydata,
2) wykonanie programu artystycznego albo wypowiedź na temat wybrany przez KRSD albo autoprezentacja kompozytora zgodnie z wybranym zakresem kształcenia w Szkole Doktorskiej,
3) poziom wiedzy z historii sztuki i estetyki muzyki (w formie testu) oraz kolokwium na temat związany z obszarem planowanej pracy doktorskiej,
4) poziom zaawansowania w opanowaniu języka obcego nowożytnego.

3. Wykonanie programu artystycznego albo wypowiedź albo autoprezentacja, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny trwać od 20 do 25 minut i w takim wymiarze czasowym podlegają ocenie.
4. W przypadku, gdy kandydat samodzielnie:

1) skraca czas, o którym mowa w ust. 3, ocena z tej części postępowania może zostać kandydatowi obniżona,
2) wydłuża czas, o którym mowa w ust. 3, KRSD ma prawo przerwać bieg tej części postępowania oraz obniżyć ocenę kandydata.

5. Szczegółowe wymagania programowe z zakresu wiedzy z historii sztuki i estetyki muzyki w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala KRSD i publikuje na stronie internetowej Akademii, amuz.wroc.pl, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji.

 

Warunki dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego

§ 7

1. Do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej może być dopuszczona osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy,
2) zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Akademii, zwanej dalej „IRK”.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć artystycznych lub naukowych, do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba niespełniająca wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, jak również osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o której mowa w art. 181 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Osiągnięcia artystyczne lub naukowe najwyższej jakości oznaczają wybitne osiągnięcia artystyczne lub wysokiej jakości badania naukowe, prowadzone przez kandydata, które mają istotne znaczenie artystyczne lub znaczenie dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki. Osiągnięcia naukowe kandydata lub jego osiągnięcia w dziedzinie sztuki podlegają ocenie KRSD.

 

Wymagane dokumenty

§ 8

1. Kandydat składa w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii, zwanym dalej „DNS”, wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zawierający:

1) wygenerowane z systemu IRK, podpisane podanie do Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zawierające w szczególności:

a) dane osobowe kandydata, w tym imiona i nazwisko, numer PESEL lub numer paszportu i nazwę kraju, w którym został wydany, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), informacje o posiadanym wykształceniu oraz podpis,

b) życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach artystycznych lub badawczych kandydata, aktywności artystycznej lub badawczej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach,

2) kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego; w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany, załączyć należy zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu magistra; oryginał dokumentu przedstawia się do wglądu w DNS,
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne lub naukowe w ostatnich pięciu pełnych latach kalendarzowych, a w szczególności: kopie publikacji naukowych, kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne, kopie dyplomów potwierdzających przyznanie nagród, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra,
4) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego, o ile kandydat taki dyplom lub certyfikat posiada,
5) jedną aktualną fotografię, wykonaną zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz jedną aktualną fotografię kolorową w wersji elektronicznej zapisaną na płycie CD lub DVD, o rozmiarach: 300x375 pikseli, w formacie: „jpg”, w rozdzielczości: 300 dpi,
6) w przypadku kandydata z niepełnosprawnością, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kopie dokumentów składanych wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika DNS na podstawie przedstawionych do wglądu oryginałów.
3. W przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu lub zaświadczeń potwierdzających ich uzyskanie wydanych poza granicami RP, powinny być one opatrzone dodatkowo klauzulą apostille lub legalizacją oraz tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. W pozostałych przypadkach kandydat obowiązany jest złożyć dodatkowo zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.
4. Pozostałe dokumenty przedstawione w języku innym niż język polski winny być zaopatrzone tłumaczeniem zwykłym na język polski.

§ 9

1. Dokumenty, o których mowa w § 8, kandydaci składają osobiście w DNS, w godzinach urzędowania lub przesyłają pocztą na adres Akademii.
2. Termin składania dokumentów jest ostateczną datą ich złożenia w DNS lub wpłynięcia przesyłki pocztowej do Akademii.
3. Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną po terminie, zostaną zwrócone kandydatowi bez rozpoznania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o przyjęciu dokumentów, które wpłynęły po wyznaczonym terminie.

 

Formalna weryfikacja dokumentów i dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego

§ 10

1. Dokumenty złożone przez kandydata w celu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej podlegają weryfikacji formalnej przeprowadzanej przez DNS i KRSD.
2. Kryteria formalnej weryfikacji dokumentów obejmują w szczególności:

1) terminowość rejestracji w systemie IRK oraz terminowość złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
2) kompletność złożonych dokumentów uprawniających do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej,
3) kompletność podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej i wymaganych załączników.

3. Po dokonaniu weryfikacji formalnej dokumentów, KRSD dopuszcza do postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie IRK i złożyli komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
4. W przypadku złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym niekompletnych dokumentów, dyrektor Szkoły Doktorskiej wzywa kandydata do ich uzupełnienia. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie podania kandydata bez rozpoznania, a tym samym niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
5. KRSD powiadamia kandydata o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego oraz o terminie postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniu o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Terminy rekrutacji

§ 11

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się dnia 1 lipca 2021 r. i kończy dnia 30 września 2021 r.
2. Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym termin składania dokumentów i postępowania kwalifikacyjnego, określa dyrektor Szkoły Doktorskiej.

 

Limit przyjęć

§ 12

1. Limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej w danym roku akademickim ustala Rektor.
2. Rektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do Szkoły Doktorskiej poza limitem miejsc osób realizujących projekty artystyczne lub badawcze na podstawie umów pomiędzy Akademią a innymi podmiotami, pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego, w tym w ramach umów, o których mowa w art. 185 ust. 2 Ustawy.

 

Zakres i przebieg postępowania rekrutacyjnego

§ 13

1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w drodze konkursu, który obejmuje następujące etapy:

1) konkursowe postępowanie kwalifikacyjne,
2) wpis na listę doktorantów albo wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

2) Konkursowe postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1) ocenę dorobku artystycznego lub naukowego z ostatnich pięciu lat kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku kompozytorów do oceny w ramach kryterium „jakość dorobku” wliczana jest ocena pięciu prac na zróżnicowany skład wykonawczy, ukazujących możliwie szerokie spektrum techniki kompozytorskiej kandydata,
2) ocenę:

a) części praktycznej, polegającej na wykonaniu programu artystycznego, albo
b) części teoretycznej, polegającej na zaprezentowaniu wypowiedzi na jeden temat wybrany przez KRSD z trzech tematów dotyczących zagadnień z zakresu dyscypliny sztuki muzyczne, przygotowanych wcześniej i zadeklarowanych przez kandydata, albo
c) autoprezentacji kompozytora, polegającej na przedstawieniu wybranych przez kandydata trzech nagrań (spośród pięciu przedłożonych do egzaminu) utworów lub ich fragmentów wraz z autorskim komentarzem,

3) ocenę wiedzy z zakresu historii sztuki i estetyki muzyki oraz ocenę kolokwium na temat związany z obszarem planowanej pracy doktorskiej,
4) ocenę z egzaminu z języka obcego nowożytnego, o ile kandydat nie przedstawił certyfikatu znajomości języka obcego nowożytnego lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego biegłość językową kandydata co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego („ESOKJ”); listę certyfikatów określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W przypadku załączenia do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej certyfikatu lub dyplomu, o których mowa powyżej, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów z języka obcego nowożytnego.

3. Do oceny elementów postępowania kwalifikacyjnego stosuje się system punktowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który zawiera szczegółowe kryteria i zasady przyznawania punktów w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 150.
5. Minimalne progi punktowe kwalifikujące do udziału w kolejnym etapie, a także minimalną liczbę punktów niezbędną do uznania, że kandydat uzyskał pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego określa Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad rekrutacji.
6. W indywidualnym protokole postępowania rekrutacyjnego podaje się liczbę punktów przyznanych kandydatowi za poszczególne etapy konkursowego postępowania kwalifikacyjnego . Oceny cząstkowe poszczególnych członków KRSD są niejawne.
7. W uzasadnionych przypadkach KRSD może zadecydować o przeprowadzeniu postępowania konkursowego bądź jego części za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

§ 14

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i podlegają upublicznieniu.

§ 15

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego KRSD tworzy listę rankingową kandydatów, którzy osiągnęli co najmniej minimalny wynik uprawniający do wpisania ich na listę doktorantów, określony w Załączniku nr 4 do niniejszych Zasad rekrutacji – w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Na liście zamieszcza się:

1) imię i nazwisko kandydata,
2) wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego wyrażony w punktach.

3. W oparciu o listę rankingową oraz limit miejsc KRSD sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
4. Protokoły zbiorcze, listy rankingowe oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej podpisuje przewodniczący KRDS.

 

DZIAŁ IV

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

§ 16

1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze:

1) wpisu na listę doktorantów – w przypadku kandydata będącego obywatelem polskim,
2) decyzji administracyjnej – w przypadku cudzoziemca.

2. Wpisu na listę doktorantów dokonuje Rektor lub dyrektor na podstawie upoważnienia Rektora, zgodnie z listą kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
3. Kandydat, zakwalifikowany do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, zostaje wpisany na listę po dostarczeniu, w terminie najpóźniej do siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego, oświadczenia sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 5, potwierdzającego, że kandydat:

1) będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej, do której został przyjęty w Akademii,
2) został poinformowany, iż w przypadku, gdy osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej jest zatrudniona w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 209 ust. 10 Ustawy, wpis na listę doktorantów uznaje się za skuteczny, jeśli stosunek pracy ustaje lub okres zatrudnienia upływa przed złożeniem ślubowania i rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

4. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę doktorantów z powodu wyczerpania limitu miejsc, tworzą grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście doktorantów, na listę zakwalifikowanych wpisywany jest kolejny kandydat z grupy rezerwowej, zgodnie z listą rankingową.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów co ostatnia osoba wpisana na listę doktorantów, dyrektor może wystąpić na piśmie do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.
6. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w przypadku łącznego spełnienia przez kandydata następujących warunków:

1) wymagań określonych w § 15,
2) złożenia kompletu dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz miejsca na liście rankingowej z zachowaniem limitu liczby miejsc, z zastrzeżeniem ust. 9.

7. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
8. W przypadku, gdy osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej jest zatrudniona w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 209 ust. 10 Ustawy, wpis na listę doktorantów uznaje się za skuteczny, jeśli stosunek pracy ustaje lub okres zatrudnienia upływa przed złożeniem ślubowania i rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej.
9. W przypadku uznania wpisu na listę doktorantów za nieskuteczny z powodu niespełnienia przez osobę przyjętą do Szkoły Doktorskiej warunku, o którym mowa w ust. 8, na miejsce przez nią zwolnione przyjmuje się, według kolejności na liście rezerwowej, nie później niż przed 15 października 2021 r., kandydata, który uzyskał pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie został zakwalifikowany do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
10. Kandydat może sprawdzić wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz wpisu na listę doktorantów albo odmowę przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w systemie IRK poprzez zalogowanie z użyciem unikatowego loginu i hasła.

§ 17

1. Decyzję o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydaje Rektor lub działający z upoważnienia Rektora dyrektor, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:

1) niespełnienia wymagań określonych w § 7,
2) nieuzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) braku miejsc w Szkole Doktorskiej w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora.

2. Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatowi przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składany jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać uzasadnienie. Podstawą wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy może być jedynie naruszenie Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 

DZIAŁ V

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

§ 18

1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej mogą odbywać cudzoziemcy na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Akademię, na zasadach określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego,
4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów,
5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
6) decyzji administracyjnej Rektora.

2. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się cudzoziemiec, którego poziom biegłości językowej w zakresie języka polskiego umożliwia mu podjęcie kształcenia w tym języku.

 

Dokumenty wymagane od cudzoziemców

§ 19

1. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami Ustawy, potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra lub innemu równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:

1) kopię dyplomu, a także suplementu do dyplomu, o ile był wydany, zalegalizowanych lub opatrzonych klauzulą apostille,
2) kopię tłumaczenia dyplomu oraz suplementu opatrzonych apostille na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  W pozostałych przypadkach, kandydat obowiązany jest złożyć dodatkowo zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w DNS w terminie wyznaczonym na składanie dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej, w celu potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez pracownika DNS.
3. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem zwykłym na język polski.
4. Cudzoziemiec zobowiązany jest także złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo zaświadczenie wydane przez Akademię, potwierdzające, że opanowany przez niego poziom biegłości w zakresie języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.
5. W przypadku złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów, kandydat zobowiązany jest przedstawić w DNS dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów niezwłocznie po jego otrzymaniu, jednak nie później niż do dnia złożenia ślubowania. Zaświadczenie wydane poza granicami RP powinno być zaopatrzone klauzulą apostille i złożone wraz z poświadczonym tłumaczeniem tych dokumentów na język polski.

 

Postępowanie rekrutacyjne wobec cudzoziemców

§ 20

1. Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego podlegają takim samym zasadom postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej jak osoby będące obywatelami polskimi.
2. W przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, wpis na listę doktorantów następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Rektora.

 

DZIAŁ VI

ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością

§ 21

1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej będący osobami z niepełnosprawnością podlegają zasadom rekrutacji określonym w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunki przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w części dotyczącej konkursowego postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniające potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, określa dyrektor na pisemny wniosek kandydata. Wniosek składa się najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą konkursowego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 22

Dostosowanie trybu i formy postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata z niepełnosprawnością może polegać w szczególności na:

1) wydłużeniu czasu trwania:

a) wykonania programu artystycznego albo wypowiedzi kandydata na temat wybrany przez KRSD albo autoprezentacji kompozytora,
b) test wiedzy z historii sztuki i estetyki muzyki lub kolokwium na temat związany z obszarem planowanej pracy doktorskiej,
c) części pisemnej lub części ustnej etapu oceny biegłości językowej kandydata w zakresie zadeklarowanego języka obcego nowożytnego,
nie więcej niż o 50% czasu trwania przewidzianego dla pozostałych kandydatów,

2) zastosowaniu innej formy zapisu w przypadku pracy pisemnej, w tym z wykorzystaniem urządzeń technicznych,
3) wykorzystywaniu dostosowanego zapisu materiałów drukowanych do wymogu osób niedowidzących,
4) zmianie formy pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną,
5) udziale w postępowaniu rekrutacyjnym osób trzecich lub zwierząt, będących asystentem osoby z niepełnosprawnością,
6) zmianie miejsca przeprowadzenia postępowania.

§ 23

        Dyrektor podejmuje decyzję dotyczącą zakresu i formy dostosowania, o którym mowa w § 22, na podstawie złożonego przez kandydata wniosku i orzeczenia potwierdzającego stopień i rodzaj posiadanej niepełnosprawności, a także terminu ważności orzeczenia.

 

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022


…………………………………

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata)

 

 

……………………………………………………….

(PESEL lub w przypadku cudzoziemca rodzaj
i numer dowodu tożsamości oraz kraj wydania
)

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej
dotyczące ochrony danych osobowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w podaniu o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie dotyczących postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław) jako administratora danych, iż z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"). iż:

1) posiadam prawo dostępu do treści ww. danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
b) przekazywania bieżących informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) prowadzenia prawidłowego dokumentowania przebiegu procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji i dokumentowania przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
5) moje dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
6) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2 (pok.022), 50-043 Wrocław, adres e-mail: iod@amkl.edu.pl;
7) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u Administratora w związku z koniecznością zapewnienia możliwości wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z procesem rekrutacji, a w wypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej – przez okres 50 lat od ukończenia kształcenia;
8) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Akademię muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

……………………………………

(czytelny podpis kandydata)

 

 

 

Załącznik nr 2 do Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022


 

 

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

 

Poniższe certyfikaty i dokumenty zwalniają z obowiązku zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Język angielski:

 

certyfikat

wynik

1.

IELTS Academic

co najmniej 7,0 pkt

2.

TOEFL paper-based (PBT)

co najmniej 550

3.

TOEFL internet-based (iBT):

co najmniej 94

4.

Pearson Test of English Academic (PTEA)

co najmniej 65

5.

C1 (CAE)

co najmniej 180

6.

C2 (CPE)

co najmniej 180

Język niemiecki:

 

 

certyfikat

wynik

1.

Goethe-Zertifikat C1

co najmniej 60 pkt

2.

Goethe-Zertifikat C2

co najmniej 60 pkt

3.

telc Deutsch C1

co najmniej 128 pkt

4.

telc Deutsch C2

co najmniej 96 pkt

5.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
(ÖSD) C1

co najmniej 60 pkt

6.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
(ÖSD) C2

co najmniej 96 pkt

7.

Deutsches Sprachdiplom
(DSD) Stufe II B2

co najmniej 32 pkt  

8.

Deutsches Sprachdiplom
(DSD) Stufe II C1

co najmniej 52 pkt

9.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) B2

co najmniej 57%

10.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) C1

co najmniej 67%

 

Język włoski:

 

 

certyfikat

wynik

1.

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2)

co najmniej 117pkt

(co najmniej 84 pkt część
pisemna

i co najmniej 33 część ustna)

2.

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1)

co najmniej 117pkt

(co najmniej 84 pkt część
pisemna

i co najmniej 33 część ustna)

3.

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2)

co najmniej 117pkt

(co najmniej 89 pkt część
pisemna

i co najmniej 28 część ustna)

4.

Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2

co najmniej 55 pkt

5.

Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1

co najmniej 55 pkt

6.

Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2

co najmniej 55 pkt

 

Inne dokumenty:

 

1.

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie filologii nowożytnego języka obcego lub lingwistyki stosowanej.

2.

Dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, gdzie dany język jest językiem urzędowym.

3.

Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki
– uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.

4.

 

Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych w Rzeczypospolitej Polskiej lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które jest stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 

Załącznik nr 3 do Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022

 

 

Punktowy system oceny w postępowaniu rekrutacyjnym

  1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 150.
  2. Każdy z członków KRSD przyznaje kandydatowi punkty w liczbach całkowitych w każdym z kryteriów, z wyłączeniem oceny z języka obcego nowożytnego i oceny z testu.
  3. KRSD przyznaje kandydatowi liczbę punktów w każdym zakresie oceny. Liczba ta stanowi średnią ucinaną ocen punktowych (średnią otrzymaną po usunięciu jednej najwyższej i jednej najniższej punktacji) przyznanych przez członków KRSD w poszczególnych kryteriach, podaną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia.
  4. Kryteria oceny wraz z maksymalną liczbą punktów dla kryterium określa tabela poniżej:

Zakres oceny predyspozycji kandydata

Kryterium

Maksymalna liczba punktów
za kryterium

Maksymalna liczba punktów

Etap I

Dorobek artystyczny lub naukowy z ostatnich pięciu lat kalendarzowych

 

Adekwatność do dyscypliny kształcenia w Szkole Doktorskiej

5

25

 

Jakość i zakres dorobku1)

20

Umiędzynarodowienie dorobku, w tym wykonawstwo lub działalność naukowa w językach obcych/ poza granicami RP

Etap II

Wykonawstwo programu artystycznego2)

 

 

ALBO

Wypowiedź kandydata na temat wybrany przez KRSD3)

 

ALBO

Autoprezentacja kompozytora, polegająca na przedstawieniu wybranych przez kandydata trzech nagrań (spośród pięciu przedłożonych do egzaminu) utworów lub ich fragmentów wraz z autorskim komentarzem4)

Styl i interpretacja

30

75

Technika wykonawcza

30

Ogólne wrażenie artystyczne

15

Wartość naukowa wypowiedzi

30

75

Forma, treść i zakres prezentacji

30

Adekwatność wypowiedzi do dyscypliny kształcenia w Szkole Doktorskiej

15

Koncepcja artystyczna

30

75

Warsztat kompozytora

30

Ogólne wrażenie artystyczne

15

Etap III

Wiedza z zakresu nauk humanistycznych

 

Test wiedzy z zakresu historii sztuki i estetyki muzyki

5

25

Kolokwium na temat związany z obszarem planowanej pracy doktorskiej

20

Etap IV

Biegłość językowa w zakresie nowożytnego języka obcego zadeklarowanego przez kandydata

Czytanie ze zrozumieniem

5

25

Słuchanie ze zrozumieniem

5

Pisanie

5

Mowa

5

Test gramatyczno-leksykalny

5

1) W przypadku zakresu kompozycja w ramach kryterium „jakość dorobku” ocenianych jest również pięć prac na zróżnicowany skład wykonawczy, ukazujących możliwie szerokie spektrum techniki kompozytorskiej kandydata.

2)-4) Odpowiednio do zakresu kształcenia w Szkole Doktorskiej wskazanego przez kandydata na etapie rejestracji w systemie IRK.

 


 

Załącznik nr 4 do Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022

 

Progi punktowe w postępowaniu rekrutacyjnym

Etap postępowania rekrutacyjnego


Progi punktowe
 

(wymagana minimalna liczba punktów kwalifikująca do kolejnego etapu)
 


Etap I

Ocena dorobku artystycznego lub naukowego kandydata z ostatnich pięciu lat kalendarzowych

od 18 pkt


Etap II

Ocena wykonania programu artystycznego

ALBO
 

Ocena wypowiedzi kandydata na temat wybrany przez KRSD
 

ALBO
 

Ocena autoprezentacji kompozytora
 

od 62 pkt


Etap III
 

Ocena wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 

od 14 pkt


Etap IV
 

Ocena biegłości językowej kandydata w zakresie nowożytnego języka obcego, zadeklarowanego przez kandydata
 

od 18 pkt

Łączna minimalna liczba punktów z wszystkich etapów postępowania konkursowego niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

od 112 pkt

 

 


Załącznik nr 5 do Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022

 

………………………………

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata)

 

 

……………………………………………………….

(PESEL lub w przypadku cudzoziemca
numer paszportu i kraj wydania)

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej

Oświadczam, że od dnia …........................... r. będę doktorantem(tką) tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Oświadczam również, że zostałem(am) poinformowany(a) o treści art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), stanowiącego, że doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3,
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.
oraz o  wynikających z powyższego przepisu skutkach dla podjęcia kształcenia w szkole Doktorskiej polegających na tym, że wpis na listę doktorantów uznaje się za skuteczny, jeśli stosunek pracy ustaje lub okres zatrudnienia upływa przed złożeniem ślubowania i rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej

 


………………………………………

(czytelny podpis kandydata)