Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 34/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia Wytycznych przyznawania stypendium

PDFZarządzenie Nr 34/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia „Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” (2,55MB)
 

Zarządzenie Nr 34/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie określenia „Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”

 

      Na podstawie art. 66 ust.1 w związku z art. 200 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842  z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

     Określa się „Wytyczne przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

 

Wrocław, dnia  2 października 2017 r.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/2017
z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia  Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

 

 

 

WYTYCZNE
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WROCŁAW 2017

 

§ 1

 1. Niniejsze Wytyczne przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwane dalej „Wytycznymi”, określają tryb przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
  we Wrocławiu.

  Ilekroć w niniejszych Wytycznych jest mowa o:

1) Akademii – rozumie się przez to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu,

2) Rektorze – rozumie się przez to Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu,

3) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z poźn. zm.),

4) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696).

§ 2

     Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego finansowanego w szczególności w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy.

§ 3

 1. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Stypendium doktoranckie może być przyznane na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,

2) wykazuje się zaangażowaniem w:

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni,

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

 1. Za rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku uznaje się rok akademicki poprzedzający rok akademicki, w trakcie którego ma być wypłacane stypendium doktoranckie.
 2. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego określa załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z wymaganymi dokumentami skierowany do kierownika studiów doktoranckich składa się w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii w terminie określonym przez Rektora.
 4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich określa załącznik nr 2 do niniejszych Wytycznych.
 5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich określa załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych.

§ 4

 1. Minimalna wysokość kwoty stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
 2. Wysokości stypendium doktoranckiego określa Rektor z uwzględnieniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
 4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.
 5. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
 6. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

§ 5

 1. Stypendia doktoranckie przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego przez właściwą doktorancką komisję stypendialną wydziału prowadzącego studia doktoranckie.
 2. Doktoranckie komisje stypendialne, o których mowa w ust. 1, powołuje Rektor. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących pracę na wydziale prowadzącym studia doktoranckie, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne
  z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21
  a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
  w zakresie sztuki, w tym kierownicy studiów doktoranckich oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów. Przewodniczącym komisji,
  o których mowa w ust. 1, jest kierownik studiów doktoranckich.
 3. Komisja, o której mowa w ust. 1, przyznaje doktorantom wnioskującym o przyznanie stypendium doktoranckiego punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1,
  a następnie, w oparciu o przyznane punkty, sporządza listy rankingowe doktorantów ubiegających się o stypendium doktoranckie na danym wydziale wraz z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego wnioskodawcę. Listy rankingowe obejmują wszystkich doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na danym wydziale. Na podstawie list rankingowych Komisje sporządzają i przekazują Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego zawierającą dane, o których mowa w §14 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia wraz z uzasadnioną propozycją przyznania albo odmowy przyznania stypendium.
 4. Na wydziale Akademii liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 Ustawy, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2 Ustawy, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem.
 5. W przypadku, gdy 50 % uczestników studiów doktoranckich ogółem jest liczbą niepełną, wówczas liczbę tę zaokrągla się do góry.

§  6

Od decyzji Rektora w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 7

Niniejsze wytyczne przyznawania stypendium doktoranckiego mają zastosowanie od 1 października 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będącego załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 34/2017
z dnia 2 października 2017 r.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego

 1. Stypendium może być przyznane doktorantowi studiującemu na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli uzyskał ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem wstępnym co najmniej oceny 5,0.
 2. Z tytułu ocen z przedmiotów objętych egzaminem wstępnym przyznaje się punkty
  w ilości iloczynu średniej ocen i współczynnika 2 (średnia ocen x 2).
 3. Listę rankingową doktorantów pierwszego roku układa się według punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Doktorantowi studiującemu na drugim lub kolejnym roku studiów doktoranckich, wnioskującemu o przyznanie stypendium, przyznaje się punkty z tytułu:

1) terminowej realizacji programu studiów doktoranckich – 0 - 1 pkt.,

2)  zaangażowania w: 

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych – 0 - 5 pkt.,

b) realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową – 0 - 5 pkt.,

3) postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego – 0 - 5 pkt.

 1. Listę rankingową układa się na podstawie ilości przyznanych punktów.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będącego załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 34/2017
 z dnia 2 października 2017 r.

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich

w roku akademickim………./……………

 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

 

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................................................

Rok studiów………..…………………………………..          Numer albumu……………………………………..

Studia trzeciego stopnia – doktoranckie

w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej………..………………….….….…………………….

Wydział ……………………………………………………………………………….……..……………………...

PESEL …………………………………               w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ……………

 

Do Jego Magnificencji Rektora

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Proszę o przyznanie mi stypendium doktoranckiego na rok akademicki ............./…........., w związku z uzyskaniem przeze mnie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Uzyskałem następujące oceny z przedmiotów objętych egzaminem wstępnym:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu na egzaminie wstępnym

Uzyskana ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów

(wypełnia komisja)

 

 

 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aż do możliwości wydalenia z Uczelni) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Przyjmuję do wiadomości, że stypendia pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych podlegają w całości zwrotowi.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z Wytycznymi przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Nr rachunku bankowego doktoranta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia ...................................                                                                                                                                                                                                                                                                                         ............................................................

     (czytelny podpis doktoranta)

Zał.:  .......... szt.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu …………………………

w następującym składzie:

 1. ………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………….

 

Opinia Komisji:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Wytycznych przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będącego załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 34/2017
z dnia 2 października 2017 r.

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich

w roku akademickim………./……………

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

 

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................................................

Rok studiów………………………………. …..Numer albumu………………………………………….

Studia trzeciego stopnia – doktoranckie

w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej………..…………………………………….

Wydział …………………………………………………………………………………………………...

PESEL …………………………………               w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Do Jego Magnificencji Rektora

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Proszę o przyznanie mi stypendium doktoranckiego na rok akademicki ............./….........

 

Oświadczam, że spełniam warunki przyznania stypendium doktoranckiego.

 

Kryteria przyznawania
stypendium doktoranckiego

 

Informacje potwierdzające spełnianie warunków

Liczba punktów

(wypełnia komisja)

Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich

 

 

Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych

 

 

Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową

 

 

Postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego

 

 

Suma punktów

(wypełnia komisja)

 

 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aż do możliwości wydalenia z Uczelni) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Przyjmuję do wiadomości, że stypendia pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych podlegają w całości zwrotowi.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z Wytycznymi przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Nr rachunku bankowego doktoranta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia ...................................                                                                  ............................................................

      (czytelny podpis doktoranta)

Zał.:  .......... szt.

Opinia opiekuna naukowego lub promotora:

 

1) Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego: ..……………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu …………………………

w następującym składzie:

 1. ………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………….

Opinia Komisji:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Wytyczne przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zostały uzgodnione z Samorządem Doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 2 października 2017 r.

za Samorząd Doktorantów:

Przewodniczący
Rady Doktorantów

 

…………………..