Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 72/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (754,32KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 72/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (573,16KB)
 

 

Zarządzenie Nr 72/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

         w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

          Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

        Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej produktów gotowych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, za które odpowiedzialna jest Pani Inez Kropidło.

§ 2

        Inwentaryzacji należy dokonać drogą spisu ich ilości z natury.

§ 3

       Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1) Anna Kata                    - przewodniczący
2) Anna Smoleń               - członek
3) Krzysztof Głowacz       - członek

§ 4

1. Składniki majątku wymienione w § 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

2. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej w Kwesturze w terminie od dnia 30 grudnia 2020 r.

§ 5

       Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 4 do 8 stycznia 2021 r. według stanu na dzień 31.12.2020 r.

§ 6

      Przeprowadzenie inwentaryzacji produktów gotowych należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7

       Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:

1)    przeprowadzenia spisu z natury przy czynnym udziale osoby odpowiedzialnej,

2)  przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w wewnętrznych przepisach Akademii Muzycznej im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu,

3)    dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4)    sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5)    przekazania kompletnej dokumentacji spisowej do Kwestury w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu spisu.

§ 8

          Wykonanie zarządzenia powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 9

          Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 17 grudnia 2020 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

.......................................................

(Nazwa jednostki – pieczęć)

 

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

 

1. …………………………        – przewodniczący

2.  ………………………..         – członek

3.  ………………………..         – członek

 

na posiedzeniu w dniu………….... dotyczącym inwentaryzacji okresowej produktów gotowych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu Nr ……………..…………………………...), przeprowadzonej w okresie od ………………. do …………….. r. według stanu na dzień ………………….., dokonała następującego rozliczenia:

                           

1.  Ustalony stan ewidencyjny:

 

Produkty gotowe (konto księgowe – 600)

-    ………………

 

 

2.  Ustalony stan wg spisu z natury:

 

Produkty gotowe

-    ……………….

 

 

3.  Rozliczenie wyników inwentaryzacji:

1)  niedobory ogółem    ..………… zł

3)  nadwyżki  ogółem   – ………….. zł

 

Wyceny produktów gotowych dokonała i rozliczenie sporządziła

………………

Podpis

 

 

4. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego co następuje:

……………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

………………………………………………

 (podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................

2. ..............................................

             (podpisy członków komisji)

 

 

Opinia radcy prawnego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................       ...................................

                                           (data)                                      (podpis)

 

Opinia głównego księgowego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                               ........................................       ...................................

                                               (data)                                      (podpis)