Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasad korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...

PDFZarządzenie Nr 73/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasad korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. (1,79MB)
 

Zarządzenie Nr 73/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

         w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasad korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r.

           Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.), § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832) oraz § 10 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

           W okresie do 21 lutego 2021 r. na terenie Akademią” przebywać mogą:

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne,
2) studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia – w związku z udziałem w zajęciach dydaktycznych lub w celach ćwiczeniowych,
3) członkowie Rady Samorządu Studenckiego i Rady Doktorantów – w celach, o których mowa w pkt 2) oraz w celu realizacji zadań samorządowych,
4) pracownicy administracji Akademii,
5) inne osoby, które otrzymały zgodę Rektora, Prorektora lub Kanclerza na wejście na teren Akademii.

§ 2

1. W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne w Akademii odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem, że w siedzibie Akademii mogą odbywać się:

1) zajęcia indywidualne z udziałem prowadzącego zajęcia i uczestnika, a w przypadku zajęć w zakresie przedmiotu kierunkowego również z udziałem pianisty lub pianistów,
2) zajęcia grupowe w grupach do 6 osób wraz z prowadzącym zajęcia,

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana właściwego Wydziału Prorektor ds. studenckich i dydaktyki może wydać zgodę na przeprowadzanie w siedzibie Akademii:

1) zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
2) zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia,

- innych niż zajęcia, o których mowa w ust. 1.

3. Tryb prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2 określa prowadzący zajęcia w porozumieniu z właściwym Dziekanem i uczestnikami zajęć. Prowadzący zajęcia przekazuje uczestnikom informację o trybie prowadzenia zajęć.

§ 3

        W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. studenci, doktoranci, uczestnicy innych form kształcenia mogą korzystać z sal Akademii dla celów ćwiczeniowych, po uprzednim zarezerwowaniu sali w systemie Opticamp. Wszystkie osoby korzystające z sal dokonują rezerwacji z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami sali, niezbędnej dla celów dezynfekcji oraz przewietrzenie sali.

§ 4

         W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r.  wszystkie osoby korzystające z sal dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i innych sal Akademii zobowiązane są do zachowania zasad określonych w Zarządzeniu Nr 63/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 5

       W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. Biblioteka Akademii prowadzi usługi wypożyczeń dla wszystkich nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia Akademii na następujących zasadach:

1) wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych są możliwe w godzinach otwarcia Wypożyczalni obowiązujących w czasie roku akademickiego,
2) w Wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby,
3) zamówienia na wypożyczenia należy składać poprzez katalog online z komputerów domowych. W przypadku nut, których opisów nie ma w katalogu online, prośby o wyszukanie ich w katalogu kartkowym i zamówienie na wypożyczenie należy kierować na adres e-mail: magdalena.wiacek@amkl.edu.pl,
4) niedostępne dla użytkowników są katalogi kartkowe i komputery zlokalizowane w Wypożyczalni,
5) Czytelnia jest dostępna dla nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia w godzinach otwarcia obowiązujących w czasie roku akademickiego. Dostępne są również dla czytelników stanowiska komputerowe i samoobsługowy skaner. W czasie przerw obowiązkowe jest wietrzenie Czytelni i dezynfekcja stanowisk pracy. W Czytelni może przebywać jednocześnie najwyżej 9 czytelników,
6) nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia korzystający z Biblioteki mogą przebywać na terenie Akademii wyłącznie w czasie realizacji wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych i pracy w Czytelni oraz w czasie niezbędnym do wejścia i opuszczenia terenu Akademii,
7) przed wejściem do Czytelni i do Wypożyczalni wszystkie osoby są zobowiązane do zdezynfekowania rąk preparatem dezynfekcyjnym udostępnionym przez Akademię,
8) na terenie Wypożyczalni i Czytelni należy zachować odstęp minimum 1,5 metra pomiędzy osobami oraz mieć zakryte usta i nos na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami.

 § 6

        Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam P.T. Dziekanom Wydziałów, Kanclerzowi, Dyrektorowi Biblioteki oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 7

       Zasady określone w niniejszym zarządzeniu mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadkach uzasadnionych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 8

          Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.

 

 

 

Wrocław, 18 grudnia 2020 r.