Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów...

PDFZarządzenie Nr 74/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (3,05MB)
 

Zarządzenie Nr 74/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

        w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych w  roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

          Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm), § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832), § 10 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 1 ust. 2 Uchwały nr 49/2020 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W roku akademickim 2020/2021 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią”, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą Akademii przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących zasad:

1) w danej sesji egzaminacyjnej (głównej lub poprawkowej) obowiązuje jedna forma egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu,
2) formę egzaminu/zaliczenia określa prowadzący zajęcia, 
3) forma egzaminu/zaliczenia powinna: 
    a) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
    b) odpowiadać lub być możliwie zbliżona do formy podanej w sylabusie przedmiotu,
    c) nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla wszystkich studentów,
    d) minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminu lub korzystania z niedozwolonych pomocy. 

§ 2

1. Weryfikacja efektów uczenia się w trybie zdalnym realizowana może być z wykorzystaniem platform Google (Meet i Classroom) oraz Office 365 (MS Teams) oraz za zgodą odpowiednio Dziekana, kierownika studiów doktoranckich, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierownika studiów podyplomowych oraz kierownika innej formy kształcenia z wykorzystaniem innych narzędzi służących do weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania przez uczestników kształcenia, z uwzględnieniem przepisów określających zasady ochrony danych osobowych:

1) w trybie komunikacji synchronicznej, zapewniającej jednoczesną, obustronną transmisję co najmniej głosu prowadzącego egzamin oraz egzaminowanego, 
2) w trybie komunikacji asynchronicznej, tj. poprzez przekazanie za pomocą̨ poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikacji elektronicznej materiałów opracowanych przez studenta według wytycznych prowadzącego przedmiot (np. nagranie wykonania, referat, opracowanie zagadnienia, nagranie ćwiczenia), 
3) w trybie komunikacji synchronicznej w formie testów on-line.

2. Podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się̨ w formie komunikacji synchronicznej, zapewniającej jednoczesną, obustronną, transmisję co najmniej głosu prowadzącego egzamin lub zaliczenie oraz egzaminowanego, z wyłączeniem testów on-line, których zasady przeprowadzania określa ust. 4 i 5, stosowane są̨ następujące zasady:

1) egzamin lub zaliczenie powinny być przeprowadzane indywidualnie, co oznacza, że w danym czasie prowadzący egzamin przeprowadza egzamin lub zaliczenie tylko z jednym studentem, chyba, że ze specyfiki zajęć wynika, że egzamin lub zaliczenie przeprowadzane są przy udziale większej liczby osób,
2) prowadzący przedmiot powinien przygotować harmonogram egzaminów lub zaliczeń́, w którym każdemu ze studentów przystępujących do egzaminu lub zaliczenia wyznacza dzień́ i godzinę egzaminu lub zaliczenia. Informacja o dniu i godzinie egzaminu lub zaliczenia powinna być przekazana studentom co najmniej na trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia egzaminu lub zaliczenia,
3) niestawienie się̨ studenta na egzaminie lub zaliczeniu w terminie przewidzianym przez harmonogram traktowane będzie jako nieobecność W razie trudności technicznych student powinien zadbać́ o możliwość skontaktowania się̨ z prowadzącym egzamin lub zaliczenie w inny sposób. Konsekwencje nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu określa Regulamin Studiów,
4) studenci nie mogą̨ być́ zapoznawani z treścią̨ zadań lub pytań egzaminacyjnych lub zaliczeniowych przed rozpoczęciem egzaminu lub zaliczenia,
5) ze względu na konieczność́ ograniczenia możliwości korzystania z niedozwolonej pomocy, egzamin lub zaliczenie powinny być́ prowadzone z zachowaniem następujących zasad:

a) prowadzący egzamin lub zaliczenie ma obowiązek sprawdzić tożsamość studenta przystępującego do egzaminu lub zaliczenia,
b) student nie może wyciszać́ swojego mikrofonu oraz winien pozostawać w zasięgu kamery podczas trwania egzaminu lub zaliczenia. Nieuzasadnione złamanie tej reguły skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej,
c) pytania zadawane są̨ przez prowadzącego egzamin lub zaliczenie pojedynczo, student nie może mieć dostępu do niezadanych jeszcze pytań. Pytania winny być formułowane tak, aby student nie musiał dokonywać notatek,
d) po zakończeniu egzaminu lub zaliczenia student jest informowany przez prowadzącego egzamin lub zaliczenie o ocenie, jaką uzyskał z egzaminu lub zaliczenia,

6)  w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w przebiegu egzaminu lub zaliczenia prowadzący zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Dziekana,
7)  jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w formie komunikacji synchronicznej dojdzie do zerwania połączenia ze studentem, prowadzący egzamin lub zaliczenie może:

   a) nawiązać ponownie połączenie i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie,
   b) powtórzyć́ odpowiednio egzamin lub zaliczenie w pierwszym możliwym do uzyskania dobrego jakościowo połączenia terminie.

3. W ramach egzaminów lub zaliczeń́ przeprowadzanych w trybie komunikacji asynchronicznej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2:

1)  prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przekazania studentowi informacji o podstawach weryfikacji osiągniecia przez niego założonych dla przedmiotu efektów uczenia się, w tym wytycznych określających:

a)  stawiany studentowi cel i zadanie, jakie ma zrealizować w przygotowywanej pracy,
b)  zakładany efekt wykonywanych przez studenta zadań związanych z pracą,
c)  wymaganą formę realizacji pracy (np. praca pisemna, nagranie audio-wideo, nagranie audio),
d)  kryteria oceny,

2)  prowadzący zajęcia weryfikujący przy użyciu trybu komunikacji asynchronicznej osiągnięcie przez studenta założonych dla przedmiotu efektów uczenia się ma obowiązek:

a)  określenia studentowi terminu i sposobu dostarczenia pracy, z zastrzeżeniem, że praca winna być wysłana z adresu mailowego studenta należącego do domeny @amkl.edu.pl na adres mailowy prowadzącego zajęcia należący do domeny @amkl.edu.pl z zaznaczeniem opcji „włącz udostępnianie linku”,
b)  określenia terminu i sposobu przekazania studentowi informacji o ocenie z egzaminu lub zaliczenia,
c)  udokumentowania wykonania wymienionych powyżej czynności.

4. W ramach egzaminów lub zaliczeń́ przeprowadzanych w trybie komunikacji synchronicznej w formie testów on-line, stosowane są̨ następujące zasady:

1) prowadzący przedmiot zobowiązany jest wskazać studentowi platformę, na której umieszczony będzie test weryfikujący wiedzę, 
2) dostęp do testu może mieć student, który posługuje się̨ adresem mailowym należącym do domeny @amkl.edu.pl. Użycie innego adresu mailowego eliminuje możliwość uczestniczenia studenta w teście,
3) logowanie studentów do danego testu jest możliwe po uzyskaniu indywidualnego kodu dostępu/hasła/linku wysłanego na adres studenta w domenie @amkl.edu.pl. 

5. Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie komunikacji synchronicznej w formie testów on-line dojdzie do zerwania połączenia z platformą, student zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym prowadzącego egzamin (telefonicznie lub mailowo), a egzaminator może:

1) udostępnić ponownie hasło/link i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie, jeśli warunki techniczne platformy to umożliwiają̨,
2) powtórzyć́ odpowiednio egzamin lub zaliczenie w pierwszym możliwym do uzyskania dobrego jakościowo połączenia terminie, w tej sytuacji egzaminator przygotowuje inny zestaw pytań́ testowych

6. Dziekani, kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownicy studiów podyplomowych oraz kierownicy innych formy kształcenia opracują wykazy zajęć, z których weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się w  siedzibie Akademii oraz zajęć z których weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się poza siedzibą Akademii przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, odrębnie dla każdego kierunku studiów, a w ramach kierunku dla każdego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia i podadzą  je do wiadomości nauczycieli akademickich i studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Akademii, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

§ 3

      Egzaminy dyplomowe obejmujące obronę pracy pisemnej i kolokwium mogą być przeprowadzane poza siedzibą Akademii przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 2 ust. 1 zapewniających w szczególności:

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz postanowień § 4 zarządzenia.

§ 4

Określa się następujące zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego Dziekana, prezentacja i ocena pracy artystycznej oraz egzamin dyplomowy w zakresie obrony pisemnej pracy dyplomowej i kolokwium, mogą odbywać́ się̨ w ramach synchronicznego kontaktu on-line poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej, w których dyplomant oraz komisja egzaminacyjna lub komisja egzaminu dyplomowego uczestniczą̨ w egzaminie w tym samym czasie, ale w rożnych miejscach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego Dziekana, prezentacja i ocena pracy artystycznej może również odbywać się w trybie komunikacji asynchronicznej, do której stosuje się̨ odpowiednio postanowienia § 2 ust. 3 niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem, że dyplomant przesyła nagranie pracy artystycznej do pedagoga przedmiotu głównego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w których prezentację i ocenę pracy artystycznej przeprowadza się̨ przed komisją egzaminacyjną w trybie komunikacji asynchronicznej dopuszczalne są następujące formy pracy komisji egzaminacyjnej:

1) ocena w trybie jednoczesnej prezentacji pracy przygotowanej przez studenta wszystkim członkom komisji egzaminacyjnej (np. przez udostępnienie podczas wideokonferencji),
2) przekazanie przez pedagoga przedmiotu głównego pracy artystycznej przygotowanej przez studenta na konta poczty elektronicznej członków komisji egzaminacyjnej w domenie @amkl.edu.pl.

4. Termin i tryb posiedzenia komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 3 ustala Dziekan.
5. W przypadku prezentacji pracy artystycznej w ramach synchronicznego kontaktu on-line komisja egzaminacyjna powinna zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do prezentacji pracy artystycznej.
6. Posiedzenia komisji egzaminacyjnej oceniającej pracę artystyczną są dokumentowane w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków komisji.
7. Ocena z egzaminu podawana jest do wiadomości studenta niezwłocznie.

§ 5

       Postanowienia niniejszego zarządzenia odnoszące się do studentów mają odpowiednie zastosowanie do doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia prowadzonych w Akademii.

§ 6

       Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dziekanom, kierownikom studiów doktoranckich, Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, kierownikom studiów podyplomowych, kierownikom innych form kształcenia oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 7

         Zasady określone w niniejszym zarządzeniu mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadkach uzasadnionych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 8

           Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 18 grudnia 2020 r.