Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.12.2020 - Konkurs na dwa stanowiska asystenta w zakresie gry na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

PDF22.12.2020 - Konkurs na dwa stanowiska asystenta w zakresie gry na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy (606,45KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (243,60KB)

PDF08.01.2021 - Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska asystenta na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (332,80KB)
 

 

DZIEKAN
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
o  g  ł  a  s  z  a
K O N K U R S

na dwa stanowiska
asystenta
w zakresie gry na skrzypcach

na Wydziale Instrumentalnym
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
jako pracownika badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na skrzypcach i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • posiadają udokumentowany dorobek artystyczny lub naukowy,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej lub naukowej,
 • min. 30 minutowe nagranie występu solowego, w jednym z formatów: WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV, FLV, MTS oraz bez montażu, z zastrzeżeniem, iż kandydat powinien być widoczny na filmie w stopniu umożliwiającym jego identyfikację,
 • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t,j, Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

 

Oferty należy przesłać do dnia 31 stycznia 2021 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres kadry@amkl.edu.pl. Nagranie może zostać dostarczone na nośniku danych (płyta CD, pendrive) lub przesłany może być link do nagrania. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne w dniu 18 lutego 2021 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 lutego 2021 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

być widoczny na filmach w stopniu umożliwiającym jego identyfikację 3GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV, FLV, MTS oraz bez montażu

 

Wrocław, 21 grudnia 2020 r.