Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć ...

PDFZarządzenie Nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (2,13MB)
 

Zarządzenie Nr 35/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 2 października 2017 r.

 

     w sprawie obiegu dokumentów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

     Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 31 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”, zobowiązana jest do odbioru w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w terminie do 10 października każdego roku  informacji o zajęciach dydaktycznych, które prowadzić będzie w danym roku akademickim zgodnie z dokumentem „Organizacja roku akademickiego”. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia zmian w „Organizacji roku akademickiego”.
 2. Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii zobowiązana jest do złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w terminie do 15 października każdego roku podpisanego rozkładu zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  W przypadku jakichkolwiek zmian w złożonym rozkładzie zajęć prowadzący zajęcia jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia zaktualizowanego rozkładu zajęć.

  § 2

 

 

1.  Dział Nauczania i Spraw Studenckich w oparciu o zapisy studentów
na poszczególne zajęcia przygotowuje, w formie elektronicznej, częściowo wypełnione protokoły zaliczeń przedmiotów.

2.  Każdy prowadzący zajęcia jest zobowiązany do:

1) wypełnienia protokołów zaliczeń przedmiotów poprzez wpisanie w programie VDO - Verbis Dean's Office zaliczeń i ocen z danego przedmiotu oraz dat ich uzyskania przez studentów, doktorantów i słuchaczy Akademii,

2) złożenia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich najpóźniej na 1 dzień od dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej wypełnionych, wydrukowanych z systemu VDO - Verbis Dean's Office i podpisanych protokołów zaliczeń przedmiotów oddzielnie dla egzaminów i zaliczeń prowadzonych na każdym wydziale i kierunku studiów oraz dla każdego prowadzonego przez siebie przedmiotu. Obowiązek złożenia protokołów dotyczy wszystkich prowadzących zajęcia bez względu na formy zaliczenia przedmiotów.

3. W przypadku przeprowadzenia egzaminu poprawkowego (II termin) i egzaminu komisyjnego (III termin) sporządza się odrębne protokoły.

4. Dział Nauczania i Spraw Studenckich może udzielić prowadzącym zajęcia pomocy technicznej w zakresie realizacji obowiązków określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3

       Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii zobowiązana jest do odbioru w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich zestawienia „Ustalenie obowiązków i zadań dydaktycznych nauczyciela akademickiego - wykonanie” oraz weryfikacji danych zawartych w tym dokumencie w terminie 14 dni po zakończeniu każdego semestru w celu rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za dany semestr. Wszelkie niezgodności danych zawartych w dokumencie należy zgłosić w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 4

 1. Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii zobowiązana jest
  do poinformowania Dziekana wydziału o:

1) niezgłoszeniu się studenta na zajęcia I roku bez pisemnego usprawiedliwienia w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego najpóźniej do 30 października danego roku.,

2) niezgłoszeniu się studenta na zajęcia po powrocie z urlopu bez pisemnego usprawiedliwienia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru w terminie najpóźniej do 30 października danego roku.,

3) nieusprawiedliwionej nieobecność studenta na zajęciach trwającej dłużej niż 14 dni,

4) opuszczeniu przez studenta z przyczyn usprawiedliwionych więcej niż 50 % zajęć,

5) nieusprawiedliwionej nieobecność studenta na 3 kolejnych zajęciach.

      2. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 dokonuję się na druku, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Akademii, która zgodnie z Regulaminem Studiów została powołana przez Dziekana Wydziału na promotora lub recenzenta do oceny pisemnej pracy dyplomowej zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia druku „Oceny pisemnej pracy”, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, w formie wydruku komputerowego opatrzonego własnoręcznym podpisem.

§ 6

 1. Złożenie dokumentów, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4, w ustalonych terminach jest obowiązkiem organizacyjnym osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4 w ustalonych terminach stanowi naruszenie obowiązków organizacyjnych osoby prowadzącej zajęcia i podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

§ 7

     Traci moc Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z prowadzeniem i zaliczaniem zajęć w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 8

     Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki oraz P.T. Dziekanom.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 2 października 2017 r.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora
Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie obiegu dokumentów związanych
z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

.

 

Rozkład zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych

studia stacjonarne*/studia niestacjonarne* (niepotrzebne skreślić)

…………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy)

 

…………………………………………………………………………………………………………..

(Wydział, Katedra/Zakład i specjalność)

 

e-mail: ………………………………….……….……………………………………………………………….

semestr………………………………………..rok akademicki……………………………………………….

 

Dzień tygodnia

Godziny zajęć
od-do

Przedmioty indywidualne

Przedmioty grupowe i zbiorowe

Nr sali

Nazwisko i imię studenta

Rok studiów

Nazwa przedmiotu

Rok/ grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM GODZIN: ………………………………………...

KONSULTACJE: dzień tygodnia ………………….………… godziny od-do ………………....…………   nr sali: ………

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora
Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie obiegu dokumentów związanych
z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów podyplomowych w Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Wrocław,…………………….

 

ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam Dziekana Wydziału……………..…………………………………………….......................

że Pan/Pani…………………………………………..student/ka…………………………………………..……….

                        (imię i nazwisko)                                                                                        (rok studiów, poziom studiów, forma studiów)

 

 

 

 1. *Nie zgłosił/a się na zajęcia z przedmiotu ………………………………………….………………na I roku studiów i nie złożyła pisemnego usprawiedliwienia w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
 2. *Nie zgłosił/a się na zajęcia z przedmiotu………………………………………………………….
  po powrocie z urlopu i nie złożyła pisemnego usprawiedliwienia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru.
 3. *Był/a nieobecny/a na zajęcia z przedmiotu……………………………………………………. dłużej niż 14 dni.
 4.  *Opuścił/a z przyczyn usprawiedliwionych 50% zajęć z przedmiotu…………………
 5. *Był/a nieobecny/a na 3 zajęciach w ciągu semestru z przedmiotu ………………………………………………….. i nie złożyła pisemnego usprawiedliwienia.

   

   

  uwagi:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  ………………………………………………………………

                                                                                             (czytelny  podpis pedagoga)

   

  *właściwe zaznaczyć

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Rektora
Nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie obiegu dokumentów związanych
z organizacją zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu

 

 

 

Ocena pisemnej pracy dyplomowej

 

*studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia

*studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

 

promotora/recenzenta*……………………..…

 

Imię i nazwisko studenta: …….....................................................................................................................

Wydział: …….........................................................................................................................................................

Kierunek studiów:……………………………………………………………………..………………………………

Specjalność:………………………………………………………………………………………………………….…..

Nr albumu:………………………………………………….....................................................................................

Temat pracy:.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Przewidywany termin egzaminu dyplomowego:.............................................................................

Imię i nazwisko promotora:........................................................................................................................

Imię i nazwisko recenzenta:……................................................................................................................

 1. Czy praca jest zgodna z kierunkiem studiów?

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.:

  .....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

 4. Merytoryczna ocena pracy: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

 5. Inne uwagi:

  .....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

 6. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

 7. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:

  .....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

 8. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze):

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

 9. Czy praca rozwiązuje podjęte w niej problemy i w jakim stopniu może być wykorzystana
  w dalszych badaniach naukowych?

  .....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

   

  Końcowa ocena pracy dyplomowej promotora/recenzenta*:…………………………………………………………………………………………

   

   

   

  ……………………………………………….                                                 ……………………………………

                       data                                                                                                 podpis