Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

PDFZarządzenie Nr 76/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (889,43KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (338,43KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (300,73KB)
 

 

Zarządzenie nr 76/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

          w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

        Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

        Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w drodze weryfikacji sald przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1) Łucja Hartleb-Kwasek           - przewodnicząca;
2) Marek Gumienny                   - członek;
3) Lucyna Gąssowska                - członek;
4) Adriana Wróblewska             - członek;
5) Magdalena Kowalczyk           - członek.,

§ 2

            Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 3

            Inwentaryzacja obejmuje:

1) należności i zobowiązania,
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych,
3) środki trwałe w budowie,
4) rozrachunki publiczno – prawne, z pracownikami, z Urzędem Skarbowym, pozostałe,
5) rozliczenia międzyokresowe,
6) fundusze,
7) rozliczenia międzyokresowe przychodów,
8) druki ścisłego zarachowania.

§ 4

1. Inwentaryzację aktywów wymienionych w § 3 pkt 1 obejmujących należności, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.

2. Inwentaryzację aktywów finansowych wymieniony w § 3 pkt 2 dotyczących środków pieniężnych zgromadzony na rachunku, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald posiadanych rachunków.

3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 3-7 należy przeprowadzić  w drodze weryfikacji dokumentów poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych.

§ 5

         Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów należy udokumentować  w formie protokołu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

       Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić drogą spisu z natury i udokumentować w formie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

            Zobowiązuję komisję do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji i przestrzegania obowiązujących przepisów o inwentaryzacji;

2) dokonania ostatecznego ustalenia stanu aktywów i pasywów.

§ 8

          Członków komisji są odpowiedzialni za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 9

         Nadzór nad inwentaryzacją powierzam Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 10

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 29 grudnia 2020 r.

                                                                        

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 76/2020 Rektora Akademii Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

Protokół  inwentaryzacji aktywów i pasywów

 

 1. Na dzień 31.12.2020 r. dokonano inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów:

 

Lp.

Symbol

 konta

NAZWA KONTA

STAN KONTA

RÓŻNICE

Przed weryfikacją

Po weryfikacji

Wn

Ma

Wn

Ma

Wn

Ma

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Weryfikację przeprowadzili:

 

 1. przewodnicząca - ………………..
 2. członek - ………………………….
 3. członek -………………………….
 4. członek -…………………………
 5. członek- …………………………

 

 

Wocław, ………………………….

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 76/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

Protokół inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

 

 

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania drogą spisu z natury została przeprowadzona w dniu …. przez:

 

 1. …………………………………….
 2. …………………………………….
 3. …………………………………….

w obecności osoby odpowiedzialnej za gospodarkę drukami.

 

W toku inwentaryzacji spisano następujące druki:

 

L.p.

Nazwa druku

Seria i nr

Ilość

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwierdzono różnicę między stanem faktycznym i stanem ewidencyjnym w odniesieniu

do: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                 ………………………………………………

                                                                                  podpis osoby odpowiedzialnej za gospodarkę drukami

 

 1. ……………………………………………
 2. ……………………………………………
 3. …………………………………………….

                podpisy osób uczestniczących w inwentaryzacji

 

 

 

Wrocław, ……………………………