Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 78/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2021 (403,34KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 78/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2021 (627,67KB)
 

Zarządzenie nr 78/2020

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

           w sprawie Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2021

          Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 10 ust. 3 pkt. 10 oraz § 100 ust. 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września  2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala zarządza się, co następuje:

§ 1

         Działalność Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia określenia Planu rzeczowo–finansowego na 2021 r. prowadzona będzie w oparciu o Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

         Wrocław, 29 grudnia 2020 r.

 

                                                                                                              

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                       Załącznik do Zarządzenia nr 78/2020

                                                                                       Rektora Akademii Muzycznej

                                                                                       im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

                                                                                       z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

 

 

Prowizorium planu rzeczowo - finansowego 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2021

     

Przychody z działalności operacyjnej

 

29 276 000 zł

1. subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego

24 978 000 zł

2. dotacja podmiotowa na zadania związane z działalnością kulturalną

 

     724 000 zł

3. środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

       60 000 zł

4. opłaty za usługi edukacyjne

 

     300 000 zł

5. pozostałe przychody

 

  2 396 000 zł

6. pozostałe przychody operacyjne

 

     818 000 zł

     

Koszty działalności operacyjnej

 

29 276 000 zł

1. amortyzacja

 

  1 393 000 zł

2. zużycie materiałów i energii

 

  1 230 000 zł

3. usługi obce

 

  2 406 000 zł

4. podatki i opłaty

 

       37 000 zł

5. wynagrodzenia w tym:

 

19 255 000 zł

    wynikające ze stosunku pracy

 

17 816 000 zł

6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

 

  4 626 600 zł

    składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy

 

  3 307 700 zł

    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

     769 600 zł

    stypendia dla doktorantów

 

     249 300 zł

    pozostałe

 

     300 000 zł

7. pozostałe koszty rodzajowe

 

     245 000 zł

8. pozostałe koszty operacyjne

 

       83 400 zł

     

Przychody finansowe

 

         5 000 zł

Koszty finansowe

 

         5 000 zł

     

Przychody ogółem

 

29 281 000 zł

Koszty ogółem

 

29 281 000 zł

     

Fundusz stypendialny

   

Przychody w tym:

 

     694 000 zł

dotacja podmiotowa na świadczenia dla studentów i doktorantów

 

     694 000 zł

Koszty, w tym:

 

     694 000 zł

stypendia dla studentów

 

     652 400 zł

stypendia dla doktorantów

 

       41 600 zł

     

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

   

Przychody - dotacja

 

       22 000 zł

Koszty

 

       22 000 zł

     
     

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

 

  2 619 000 zł

     
     

 

 

Wrocław, 29 grudnia 2020 r.