Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

30.12.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi wykonania 2 rodzajów teczek firmowych z logotypem Uczelni.

PDF30.12.2020 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi wykonania 2 rodzajów teczek firmowych z logotypem Uczelni. (2,96MB)
 

Wrocław, 30 grudnia 2020 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi wykonania 2 rodzajów teczek firmowych z logotypem Uczelni.

  1. Specyfikacja zamówienia:

1) Teczka nr 1: teczka papierowa (kartonowa) na pismo/dyplom z listwą podtrzymującą dokument w prawym, dolnym rogu, wewnątrz (szerokość listwy do 1 cm, listwa w kolorze teczki, głębokość 8,5 cm) – wzór rys. nr 1;

2) Teczka nr 2: teczka papierowa (kartonowa) z wykrojnika na pismo/dyplom ze skrzydełkami podtrzymującymi dokument z dołu i z prawej strony – wzór rys. nr 2;

3) Ilość teczek: po 1500 sztuk każdego rodzaju teczek.

Teczki nr 1 i 2 w kolorze granatowym – papier Antalis Dali kolor granatowy w prążki poziome, o gramaturze od 285 do 300g/m2.

W przypadku braku dostępności na rynku papieru Antalis Dali, Zamawiający dopuszcza papier Keaykolour Embossed - Błękit Królewski w prążki poziome.

Tłoczenie logotypu Uczelni w kolorze srebrnym wg załączonego wzoru, zgodnego z Systemem Identyfikacji Wizualnej AMKL we Wrocławiu (wizualizacja poniżej).

  1. Wycenę należy podać jako cenę brutto całego zamówienia. Cena oferty musi zawierać wartość brutto za realizację całego zamówienia wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówienia do udzielenia zamówienia dodatkowego, nieprzekraczającego 20% wartości zamówienia podstawowego. 
  3. Zamówienie należy zrealizować w terminie 16 dni od otrzymania zamówienia.
  4. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium ceny. Zamawiający będzie oceniał oferty z zastosowaniem papieru Antalis Dali (w przypadku braku dostępności na rynku papieru Antalis Dali, jeżeli w postepowaniu nie wpłynie żadna oferta z zastosowaniem papieru Antalis Dali Zamawiający będzie porównywał oferty zawierające papier Keaykolour Embossed - Błękit Królewski w prążki poziome).
  5. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

Cena służąca porównaniu ofert to kwota brutto za realizację całego zamówienia

 

            Cmin

    C = --------- x 100

              CB

 

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

  1. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
  2. W przypadku, gdy dwie lub więcej złożonych ofert zawierać będą taką samą cenę, Zamawiający poprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego:

 https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_wroc w terminie do 13 stycznia 2021 r. do godz. 12.00.

Oferta (załącznik do oferty) musi zawierać określenie rodzaju papieru oraz opis sposobu wykonania obu teczek (zalecana wizualizacja teczek z logotypem) oraz cenę jednostkową brutto dla każdego typu teczek. 

  1. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zwróci się do wykonawcy z prośbą o przesłanie egzemplarzy próbnych obu teczek. Nieprzedstawienie egzemplarzy próbnych lub egzemplarze niezgodne z wytycznymi Zamawiającego ujętymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym skutkować może nieudzieleniem zamówienia. W takim wypadku Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.