Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

03.02.2021 r. - Postępowanie na korektę dokumentów Organizacja Zaliczenia Semestru i Learning Agreement przygotowywanych do aplikacji przez studentów wyjeżdzających na stypendium zagraniczne programu ERASMUS+

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na korektę dokumentów Organizacja Zaliczenia Semestru i Learning Agreement przygotowywanych do aplikacji przez  studentów wyjeżdzających na stypendium zagraniczne programu ERASMUS+

 

 1. Zamówienie dotyczy konsultacji przygotowanych przez studentów dokumentów, w tym;
 1. sprawdzenia prawidłowości informacji o programach studiów pozyskanych przez studenta z uczelni partnerskich,
 2. sprawdzenia informacji o programie studiów obowiązującym studenta w AMKL w planowanym czasie mobilności,
 3. korekty dokumentów „Learning Agreement” oraz „Organizacja zaliczenia semestru mobilnego” zaproponowanych przez studenta,
 4. przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów w formacie dokumentów Word i Excel do specjalisty do spraw kontaktów z zagranicą, Marii Brzuchowskiej, na adres erasmus@amkl.edu.pl,
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest :
 1. posiadanie przez Wykonawcę  wykształcenia muzycznego,
 2. znajomość języka angielskiego,
 3. znajomość specyfiki struktury studiów uczelni artystycznych,
 4. umiejętność pracy w środowisku Microsoft Office (programy WORD, EXCEL).
 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w punkcie 2.
 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ww. oświadczeniu.
 3. Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto za godzinę pracy.
 4. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%
 5. Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej wartości brutto za godzinę pracy, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

                                       Cmin

                              C = --------- x 100

                                         CB        

         C – wartość punktowa ceny

         Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

         CB – cena badanej oferty

 1. Czas pracy zostanie uznany na podstawie liczby kompletnych zestawów dokumentów (Learning Agreement  i  Organizacja Zaliczenia Semestru), czas pracy nad jednym zestawem nie może przekroczyć 4 godzin.
 2. Termin realizacji zamówienia:  18.02.2021 – 31.05.2021
 3. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 4. Termin przesłania oferty upływa w dniu 10 lutego 2021 o godzinie 12:00.
 5. Osobą do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia jest Maria Brzuchowska, adres: erasmus@amkl.edu.pl.
 6. Oferty proszę składać na adres: erasmus@amkl.edu.pl .

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych