Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.02.2021 r. - Postępowanie na dzierżawę drukarki lub na dzierżawę drukarki wraz z kosztami za kopie (CPC).

PDF17.02.2021 r. - Postępowanie na dzierżawę drukarki lub na dzierżawę drukarki wraz z kosztami za kopie (CPC). (187,05KB)
DOCX17.02.2021 r. - Formularz (19,91KB)
 

 

Wrocław, 17 luty 2021r.

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  zaprasza do składania ofert na dzierżawę drukarki lub na dzierżawę drukarki wraz z kosztami za kopie (CPC). Okres obowiązywania umowy -  36 miesięcy.
 2. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na  dzierżawę drukarki lub tylko na dzierżawę drukarki wraz z kosztami za kopie (CPC) lub na obie opcje. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny i porównania ofert  dokona wyboru jednej, korzystniejszej dla siebie opcji.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienie oferty na urządzenie marki Ricoh MPC 3003.
 4. Wykonawca zobowiązuje się  do zaoferowania urządzenia z przebiegiem poniżej 100 000 wydruków oraz z gwarancją na 12 miesięcy lub 30 000 wydruków.
 5. Wykonawca wymaga aby dostarczone urządzenie bez dodatkowych opłat zawierało oprogramowanie,  który służy do zdalnego zarządzania urządzeniem przez administratora urządzeń drukujących.
 6. W ramach oferty opartej o dzierżawę drukarki, Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy zapewni sprawne działanie sprzętu przez cały okres dzierżawy oraz usunięcie ewentualnych usterek w dni robocze w ciągu 12 godzin, przy czym Zamawiający będzie zlecać czynności serwisowe wyłącznie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający będzie ponosić koszty związane z eksploatacją urządzenia tj; toner czarny, toner kolorowy, bęben. Jeżeli czas naprawy przedmiotu dzierżawy przekroczy 1 dzień roboczy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy tej samej marki o podobnych parametrach. W przeciwnym razie Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z brakiem ww. urządzenia i proporcjonalnego obniżenia czynszu dzierżawnego za dany miesiąc. 
 7. W ramach oferty opartej o płatność CPC Wykonawca przedstawi cenę na wydruk jednostkowy kopii w mono A4 i kolor A4 oraz koszt miesięczny dzierżawy urządzenia. Koszt za kopie w ramach umowy CPC obejmuje części, tonery, materiały eksploatacyjne, robociznę, dojazd. Zaproponowana oferta musi uwzględniać rozliczenie za rzeczywistą ilość wydrukowanych stron, bez deklaracji minimalnego pakietu wydruków.
 8. Zamawiający wymaga aby naprawy urządzenia w ramach umowy CPC były wykonywane w dniu zgłoszenia lub dnia następnego w oparciu o zgłoszenie od użytkownika. Dodatkowo przypadku niemożności naprawy maszyny objętej umową CPC Wykonawca zagwarantuję maszynę zastępczą o podobnych parametrach.
 9. Wykonawca dostarczy, podłączy i skonfiguruje urządzenie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
 10. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania wraz z wypełnionymi pozycjami:

1) cena jednostkowa brutto za miesiąc za dzierżawę urządzenia

i/lub

1) cena jednostkowa brutto za miesiąc za dzierżawę urządzenia w oparciu o umowę CPC;

2) cena jednostkowa brutto za wydruk jednostkowy kopii w mono A4 w oparciu o umowę CPC;

3) cena jednostkowa brutto za wydruk jednostkowy kopii w kolor A4 w oparciu o umowę CPC.

4) wiersz RAZEM

 1. Termin przesyłania ofert upływa w dniu 24 luty 2021r. o godzinie 14:00.
 2. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: dzial.informatyczny@amkl.edu.pl
 3. Kryteria oceny oferty

1) Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o kryterium cenowe – cena 100% .

2) W ramach kryterium „ceny” zamawiający porówna oferty dla każdej opcji oddzielnie:

a) Dzierżawa drukarki – cena jednostkowa brutto za miesiąc za dzierżawę urządzenia

b) Dzierżawa drukarki wraz z kosztami za kopie (CPC) – Wartość z wiersza RAZEM z Formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania

3) Sposób obliczenia  kryterium ceny „C”

 

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

                                Cmin

                        C = --------- x100

                                  CB

gdzie:

C – wartość punktowa ceny;

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

CB – cena badanej oferty.

 

4) Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

5) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium cena.

 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 2. Formularz cenowy do uzupełnienia zawarty jest w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych