Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23.07.2021 r. - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawców przygotowania publikacji do druku.

PDF23.07.2021 r. - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawców przygotowania publikacji do druku. (491,57KB)
 

Wrocław, 23 lipca 2021 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawców przygotowania publikacji do druku.

 

 1. Zamówienie dotyczy przygotowania do druku publikacji przewidzianych do wydania przez Zamawiającego w terminie od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Zamawiający przewiduje w tym okresie przeznaczenie do opracowania około 15 publikacji naukowych lub popularnonaukowych z zakresu wiedzy o muzyce o łącznej objętości około 150 arkuszy wydawniczych. Podana liczba publikacji oraz arkuszy wydawniczych może ulec zmianie.

 

 1. Cechy charakterystyczne publikacji wymienionych w punkcie 1: format B5; przypisy dolne (średnio ok. 3–5 na każdej stronie); materiały graficzne (ilustracje, przykłady nutowe; średnio ok. 10–12 na każdy arkusz wydawniczy tekstu); nieskomplikowane tabele (średnio 1–2 na każdy arkusz wydawniczy tekstu).

 

 1. W celu wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały tekstowe w plikach docx, a materiały graficzne w plikach jpg, tiff lub PDF.

 

 1. Zamówienie będzie obejmować wykonanie następujących czynności:
 1. zaprojektowanie okładki książki, przy czym Wykonawca przedstawi dwie koncepcje do wyboru Zamawiającego,
 2. zaprojektowanie layoutu środka książki, zindywidualizowanego w zależności od tematyki i charakteru publikacji,
 3. wykonanie składu komputerowego całej publikacji z uwzględnieniem
 • obróbki materiałów graficznych w celu podniesienia jakości druku, 
 • wprowadzenia trzech korekt.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że w wypadku niektórych publikacji przedmiotem zamówienia mogą być tylko wybrane czynności z wykazu zawartego w punkcie 4.

 

 1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę ramową na okres do 31 grudnia 2023 r., regulującą ogólne zasady współpracy, natomiast szczegóły dotyczące prac na konkretnymi publikacjami będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w odrębnych zleceniach.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. cenę brutto za wykonanie projektu okładki,
 2. cenę brutto za wykonanie projektu layoutu środka publikacji,
 3. cenę brutto za skład komputerowy jednego arkusza drukarskiego (16 stron) formatu B5 (168 mm x 238 mm lub zbliżony) z uwzględnieniem czynności wymienionych w punkcie 4c,
 4. pięć przykładowych wydanych publikacji zaprojektowanych i złożonych w całości przez Wykonawcę, dostarczonych do Zamawiającego w wersji materialnej w postaci gotowych publikacji lub w wersji elektronicznej, zawierającej w wypadku każdej z publikacji: 1) plik z projektem okładki oraz 2) plik z całością środka publikacji obejmującej połączenie tekstu z przypisami, elementami graficznymi i tabelami; pliki powinny nosić nazwy umożliwiające łatwą orientację w nadesłanym materiale, nadane według następującego wzoru: publ_1_okladka, publ_1_srodek, publ_2_okladka, publ_2_srodek itd.
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Ceny za projekty okładki i layoutu oraz za skład komputerowy (C)

40%

40 punktów

2.

Jakość projektów (J)

60%

60 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Ceny za projekty okładki i layoutu oraz za skład komputerowy” (C):

 

Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie ceny całkowitej za przygotowanie do druku przykładowej publikacji o formacie B5 o objętości 15 arkuszy drukarskich. Cena całkowita (CC) dla danej oferty zostanie obliczona jako suma trzech składowych wynikających z tej oferty:

 

CC = cena za projekt okładki + cena za projekt layoutu + 15 x cena za skład komputerowy jednego arkusza drukarskiego formatu B5.

 

Maksymalną liczbę punktów (40) otrzyma oferta o najniższej cenie CC. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

 

        CCmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                     CCbad

  

C – wartość punktowa cen za projekty okładki i layoutu oraz za skład komputerowy,

CCmin – najniższa spośród wszystkich ofert cena całkowita obliczona dla publikacji o objętości 15 arkuszy drukarskich,

CCbad – cena całkowita obliczona dla publikacji o objętości 15 arkuszy drukarskich wynikająca z badanej oferty.

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

W ramach kryterium „jakość” rozpatrzone będą projekty dostarczone przez oferentów w ramach punktu 7d niniejszej procedury. Zamawiający kładzie nacisk na zindywidualizowanie opracowania graficznego poszczególnych publikacji. Każda dostarczona publikacja zostanie oceniona w pięciostopniowej skali 0-4 (bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka) pod kątem następujących trzech elementów:

 • poprawności wykonania składu komputerowego (0 – 4 punktów),
 • estetyki projektu layoutu, ze szczególnym uwzględnieniem zindywidualizowania projektu pod kątem charakteru oraz tematyki publikacji (0 – 4 punktów),
 • estetyki projektu okładki, ze szczególnym uwzględnieniem zindywidualizowania projektu pod kątem charakteru oraz tematyki publikacji (0 – 4 punktów).

 

Ocena każdej publikacji będzie sumą przyznanych w ten sposób punktów i będzie się mieściła w skali od 0 do 12, a ocena danej oferty za jakość będzie średnią arytmetyczną ocen za pięć poszczególnych publikacji. W postępowaniu będą wzięte pod uwagę tylko te oferty, które uzyskają ocenę za jakość co najmniej 9 punktów.  

 

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma oferta o najwyższej ocenie. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

        Jbad

J = --------- x 100 x 60%

       Jmax

 

J – wartość punktowa kryterium „jakość projektów”,

Jbad – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość,

Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano zgłoszonym ofertom za jakość.

 

3) Wynik oceny obydwu wyżej wymienionych kryteriów zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.

 

 1. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.

 

 1. W wypadku gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy zrealizowanie składu komputerowego publikacji o formacie innym niż podany w punkcie 7c, cena za skład komputerowy zostanie obliczona proporcjonalnie z uwzględnieniem proporcji powierzchni jednej strony formatu B5 do powierzchni jednej strony formatu niestandardowego, według wzoru:

                CB5 x  PN

CN = ---------------------------------

                  PB5

CN – cena za skład jednego arkusza drukarskiego formatu niestandardowego,

CB5 – cena za skład jednego arkusza drukarskiego dla formatu B5,

PN – powierzchnia jednej strony formatu niestandardowego,

PB5 – powierzchnia jednej strony formatu B5.

 

 1. Ofertę należy przesłać w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: . Publikacje, o których mowa w punkcie 7d, mogą być także dostarczone osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Wydawnictwo

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

 

 1. Płatności z tytułu wykonania umów wymienionych w punkcie 6 zostaną dokonane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

1)  administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

2) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,

5) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L  Nr 119, str. 1 z późn.. zm.),

6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

7) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,

8) mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, że treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).