Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23.07.2021 r. - Postępowanie na opracowanie składu komputerowego materiału nutowego do publikacji: Antyfony na komunię Tomasza Kulikowskiego, ISMN 979-0-9020103-5-1. - kopia

DOC23.07.2021 r. - Postępowanie na opracowanie składu komputerowego materiału nutowego do publikacji: Antyfony na komunię Tomasza Kulikowskiego, ISMN 979-0-9020103-5-1. (182,50KB)
PDF23.07.2021 r. - Postępowanie na opracowanie składu komputerowego materiału nutowego do publikacji: Antyfony na komunię Tomasza Kulikowskiego, ISMN 979-0-9020103-5-1. (1,10MB)
 

 

Wrocław, 23 lipca 2021 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na opracowanie składu komputerowego materiału nutowego do publikacji: Antyfony na komunię Tomasza Kulikowskiego, ISMN 979-0-9020103-5-1.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje skład komputerowy 7 antyfon o objętości 18 stron formatu A4 rękopiśmiennego zapisu partyturowego, w tym:
 1. 3 strony zapisu dla obsady chóralnej (T, B1, B2)
 2. 15 stron zapisu dla obsady: chór (T, B) i organy, przy czym na jednej stronie znajdują się średnio cztery systemy nutowe.

 

 1. Opracowanie będzie polegało na:

1) przepisaniu w programie do edycji nut zapisu rękopiśmiennego 7 antyfon zgodnie z założeniami dotyczącymi formatowania ustalonymi przez Zamawiającego,

2) wprowadzeniu poprawek po pierwszej i po drugiej korekcie,

3) zapisaniu każdej antyfony w oddzielnym pliku PDF,

4) przekazaniu Zamawiającemu plików pdf oraz plików otwartych drogą elektroniczną.

 

 1. Przykładowy materiał wyjściowy do opracowania Zamawiający może przesłać Wykonawcy na jego życzenie przesłane pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl.  

 

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w pracy edytorskiej, tj. wskazanie w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania minimum dwóch opublikowanych prac edytorskich zrealizowanych przez Wykonawcę dla wydawnictw muzycznych (wykaz powinien obejmować imię i nazwisko kompozytora, tytuł dzieła, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania).

 

 1. Termin przekazania Wykonawcy materiału do składu komputerowego: do 16 sierpnia 2021.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 
 • przepisanie przykładów z rękopisu w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia rękopisu przez Zamawiającego;
 • wprowadzenie korekt w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia poprawek przez Zamawiającego.

 

 1. Oferta powinna  zawierać wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

 

 1. W celu zweryfikowania jakości wykonania składu komputerowego materiału nutowego Zamawiający może wymagać od Wykonawcy dostarczenia do wglądu egzemplarzy wydań publikacji nutowych zrealizowanych wcześniej przez Wykonawcę, wymienionych w formularzu, o którym mowa w punkcie 7.

 

 1. Wykonawca powinien dostarczyć okazowe egzemplarze wymienione w punkcie 8. w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takich egzemplarzy. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

50%

50 punktów

3.

Doświadczenie (D)

50%

50 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „cena” (C):

Maksymalną punktację otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe oferty – punktację proporcjonalnie niższą, przy czym ich punktacja obliczona zostanie według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x100x50%

          CB

C – wartość punktowa ceny,

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert,

CB – cena badanej oferty.

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane w zależności od liczby dotychczas opublikowanych prac edytorskich zrealizowanych przez Wykonawcę, wymienionych w wykazie, o którym mowa w punkcie 4. Wykaz musi zawierać minimum dwie opublikowane prace edytorskie. Niewskazanie ich przez Wykonawcę będzie podstawą do odrzucenia oferty. Większa liczba opublikowanych prac edytorskich będzie się wiązać z przyznaniem ofercie następującej liczby punktów:

3 opublikowane prace edytorskie                                     – 10 pkt

4 opublikowane prace edytorskie                                     – 20 pkt

5 opublikowanych prac edytorskich                                 – 30 pkt

6 opublikowanych prac edytorskich                                 – 40 pkt

7 lub więcej opublikowanych prac edytorskich            – 50 pkt.

Wykonawca w ramach kryterium „doświadczenie” może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

3) Ocena końcowa oferty obliczona zostanie według wzoru: OK = C + D

 

4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z wyższą punktacją w kryterium „Doświadczenie”.

 

 1. Ofertę w postaci wypełnionego załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć elektronicznie na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl w terminie do 30.07.2021 do godz. 14.00.

 

 1. Płatności zostaną dokonane przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na konto wskazane na fakturze/rachunku.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

1)   administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

2)    dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

3)    posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4)   podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,

5)   podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),

6)   dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

7)    dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,

8)    mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Ponadto informujemy, że treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu na opracowanie składu komputerowego materiału nutowego do publikacji: Antyfony na komunię Tomasza Kulikowskiego, ISMN 979-0-9020103-5-1.

 

Nazwa (firma) / imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NIP:.............................................................................................................................................

REGON:.....................................................................................................................................

dane kontaktowe (osoba do kontaktu, numer telefonu, adres email): ……............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 1. Składam ofertę na wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

 

W wypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna:

Cena wykonania zamówienia brutto ………………………………………………...[PLN]

słownie: ............................................................................................................... [PLN]

 

W wypadku, gdy ofertę składa firma:

Cena bez podatku od towarów i usług .................................................................[PLN]

Należny podatek od towarów i usług stawka {…..} %: ......................................[PLN]

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ...............................................[PLN]

słownie cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ................................

 ……………………………………………………………………………………….[PLN]

 

2. Akceptuję warunki terminu wykonania zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

3. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

 

4. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.

 

6. Wykaz prac edytorskich na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i ocenie w ramach kryteriów oceny ofert:

 

Lp

Imię i nazwisko kompozytora

Tytuł dzieła

Nazwa wydawnictwa

Miejsce i rok wydania

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Wykaz musi zawierać minimum dwie opublikowane prace edytorskie, o których mowa w pkt. 4 zapytania. Niewskazanie ich przez Wykonawcę będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

 

 

Miejscowość................................., dnia ....................              ..........................................................

                                                                                                        podpis Wykonawcy