Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 39/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. ...

PDFZarządzenie Nr 39/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu". (2,22MB)

 

Zarządzenie Nr 39/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 października 2017 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2017 Rektora Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie

zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji

niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania

środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu".

 

     Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1167) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

            Do "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu" stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu" dodaje się Załącznik Nr 3 "Poziom zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

     Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

§ 3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Wrocław, 16 października 2017 r.

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 39/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu".

 

"Załącznik nr 3

 do "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu".

 

 

 

POZIOM ZAGROŻEŃ ORAZ DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA

FIZYCZNEGO STOSOWANYCH 

DO ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
W AKADEMII MUZYCZNEJ  IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU.

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ

Pełnomocnik ds. Ochrony

Informacji Niejawnych

Jan Deja

 

 

 

SPIS TREŚCI:

I. OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ

 1. KLAUZULA TAJNOŚCI PRZETWARZANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH
 2. LICZBA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH
 3. POSTAĆ INFORMACJI NIEJAWNYCH
 4. LICZBA OSÓB MAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH MIEĆ DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH
 5. LOKALIZACJA
 6. DOSTĘP DO BUDYNKU OSÓB NIE BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI JEDNOSTKI
 7. INNE CZYNNIKI

II. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ

 1. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
 2. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

 

 

 

 1. OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ

1. KLAUZULA TAJNOŚCI PRZETWARZANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH W AKADEMI MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

WE WROCŁAWIU

L.p.

Klauzula tajności

Tak*

Nie*

1.

Ściśle tajne

-

X

2.

Tajne

-

X

3.

Poufne

-

X

4.

Zastrzeżone

X

-

* zaznaczyć

L.p.

Ocena istotności czynnika

Przyznano*

1.

Bardzo istotny (8 pkt)

 

2.

Istotny (4 pkt.)

 

3.

Mało istotny (1)

1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przetwarzane są tylko informacje o klauzuli „zastrzeżone”.

 

2. LICZBA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

L.p.

Klauzula tajności

Liczba materiałów niejawnych *

1.

Ściśle tajne

0

2.

Tajne

0

3.

Poufne

0

4.

Zastrzeżone około

12 dokumentów

 

* Stan na 05/2017 (na podstawie dzienników ewidencyjnych za lata 2011-2016).

 

L.p.

Ocena istotności czynnika

Przyznano*

1.

Bardzo istotny (8 pkt)

 

2.

Istotny (4 pkt)

 

3.

Małoistotny (1)

1

Lp.

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Wszystkie materiały niejawne przetwarzane w Akademii opatrzonych zostało klauzulą „zastrzeżone”. Przechowywane są głównie w Kancelarii Dokumentów Niejawnych.

 

3. POSTAĆ INFORMACJI NIEJAWNYCH

L.p.

Postać informacji

Tak*

Nie*

1.

Dokumenty nie elektroniczne

 

X

-

2.

Dokumenty elektroniczne

 

X

-

3.

Nagrania dźwięku, obrazem, inne

 

-

X

* odpowiednio zaznaczyć znakiem X

 

L.p.

Ocena istotności czynnika

Przyznano*

1.

Bardzo istotny (8 pkt)

 

2.

Istotny (4 pkt)

 

3.

Małoistotny (1 pkt)

1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Informacje niejawne („zastrzeżone”) przetwarzane w Akademii zasadniczo są w postaci nie elektronicznej). Przetwarzane informacje niejawne nie są przesyłane w formie e-mail ani przekazywane poza Akademię w postaci elektronicznej, tylko drukowane i przesyłane/przechowywane w formie papierowej po wydrukowaniu. Wersje elektroniczne dokumentów tworzone są w celu możliwości ich odtworzenia i ewentualnej poprawy czy aktualizacji. Dostęp do stacji komputerowej, na której są przetwarzane informacje niejawne został ograniczony do minimum, a dokumenty wytwarzane są osobiście przez uprawnionego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub pod jego nadzorem.

4. LICZBA OSÓB MAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH MIEĆ DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH.

L.p.

Klauzula tajności

Liczba osób

1.

Ściśle tajne

0

2.

Tajne

0

3.

Poufne

1

4.

Zastrzeżone

23

 

L.p.

Ocena istotności czynnika

Przyznano*

1.

Bardzo istotny (8 pkt.)

 

2.

Istotny (4 pkt.)

 

3.

Małoistotny (1)

1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Faktyczny  stały dostęp do dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” ma uprawniony Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Ponadto, kadra kierownicza i wyznaczeni pracownicy w ramach rocznej aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych („Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" z 2011 roku.).

5. LOKALIZACJA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

L.p.

Położenie budynku

Opis

1.

Budynek wolnostojący

1. ul. Jana Pawła II, 2  – (Kancelaria Dokumentów Niejawnych i pomieszczenie Autonomicznej

Stacji Komputerowej) budynek wolnostojący użytkowany w całości przez Uczelnię.

 

 

L.p.

Ocena istotności czynnika

Przyznano*

1.

Bardzo istotny (8 pkt.)

 

2.

Istotny (4 pkt.)

 

3.

Małoistotny (1)

1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Budynek Akademii  jest budynkiem wolnostojącym chronionym całodobowo przez firmę ochroniarską. Od strony południowej w odległości około 50m zlokalizowane  są garaże i parking dla pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji.

6. DOSTĘP DO BUDYNKU OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI I STUDENTAMII AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO.

L.p.

Zagadnienie

Opis

  1.

Goście, interesanci 

w szczególności kandydaci na studentów

  2.

Inne osoby

korzystające z sal koncertowych , osoby zatrudnione w firmach wykonujących prace na rzecz Uczelni

 

L.p.

Ocena istotności czynnika

Przyznano*

1.

Bardzo istotny (8 pkt.)

 

2.

Istotny (4 pkt.)

 

3.

Małoistotny (1)

1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Uczelnia nie posiada odrębnej strefy obsługi interesantów, a dostęp w godzinach pracy do poszczególnych Rektoratu i biur jest nieograniczony. W pomieszczeniach, w których jest wzmożony ruch obsługiwanych interesantów, czy gości nie są przetwarzane informacje niejawne. Przebywanie osób (pracowników Uczelni, pracowników firm wykonujących prace w Uczelni itp.) po godzinach pracy odbywa się pod nadzorem pracowników Uczelni lub jest monitorowane przez pracownika ochrony pełniącego dyżur.

7. INNE CZYNNIKI

L.p.

Czynnik

Tak *

Nie *

1.

Działanie obcych służb specjalnych (podsłuch)

 

X

2.

Sabotaż, zamach terrorystyczny

 

X

3.

Kradzież lub inna działalność przestępcza

X

 

4.

Awarie i działanie sił przyrody np. pożar, powódź)

X

 

*odpowiednio zaznaczyć znakiem – X

L.p.

Ocena istotności czynnika

Przyznano*

1.

Bardzo istotny (8 pkt.)

 

2.

Istotny (4 pkt.)

 

3.

Małoistotny (1)

1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Ze względu na to, że stały dostęp do informacji niejawnych jest bardzo ograniczony, a klauzula chronionych dokumentów jest najniższa, mało prawdopodobne są czynniki tj. działanie obcych służb specjalnych, sabotaż czy zamach terrorystyczny. Najbardziej prawdopodobnym jest dostęp osób nieuprawnionych,  kradzież lub (przez pracowników, osób niebędących pracownikami) podczas okresowego przetwarzania dokumentów biurach w razie niezachowania podstawowych zasad ochrony informacji niejawnych oraz wystąpienie katastrofy naturalnej lub awarii wewnętrznej sieci wodnokanalizacyjnej i zalanie dokumentów lub instalacji elektrycznej, spalenie w wyniku powstałego pożaru.

 

 1. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ

POZIOM ZAGROŻEŃ

 

niski

średni

wysoki

 

7 pkt-16 pkt

17 pkt – 32 pkt

 

powyżej 32 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

L.p.

Czynnik

Ocena istotności czynnika

 

 

Bardzo istotny

 

istotny

Mało istotny

 

1.

Klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych

-

-

1

2.

Liczba materiałów niejawnych

-

-

1

3.

Postać informacji niejawnych

-

-

1

4.

Liczba osób

-

-

1

5.

Lokalizacja

-

-

1

6.

Dostęp osób do budynku

-

4

-

7.

Inne czynniki

-

4

-

Suma punktów

 

8

5

Razem- wszystkie punkty

13

W wyniku przeprowadzonej analizy poszczególnych czynników ostateczny poziom zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w A akademii Muzycznej  określono jako – NISKI

2. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

  Punktacja zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego

ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA

PKT

 

KATEGORIA K1: Szafy do przechowywania informacji niejawnych

Środek bezpieczeństwa K1S1 – Konstrukcja szafy

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa(K1S1 = 4, 3, 2 lub 1 pkt)

2

Środek bezpieczeństwa K1S2 – Zamek do szafy

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K1S2 = 4, 3, 2 lub 1 pkt)

2

Liczba punktów za kategorię K1 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K1 = K1S1 x K1S2

4

KATEGORIA K2: Pomieszczenia

Środek bezpieczeństwa K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S1 = 4, 3, 2 lub 1 pkt. )

3

Środek bezpieczeństwa K2S2 – Zamek do drzwi pomieszczenia

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S2 = 4, 3, 2 lub 1 pkt.)

3

Liczba punktów za kategorię K2 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K2 = K2S1 x K2S2

6

KATEGORIA K3: Budynki

Liczba punktów za kategorię (K3 = 5, 3, 2 lub 1 pkt.)

3

KATEGORIA K4: Kontrola dostępu

Środek bezpieczeństwa K4S1 – Systemy kontroli dostępu

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S1 = 4, 3, 2 lub 1 pkt.)

3

Środek bezpieczeństwa K4S2 – Kontrola osób nieposiadających stałego upoważnienia do wejścia na obszar Akademii Muzycznej (interesantów)

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S2 = 3 lub 1 pkt.)

1

Liczba punktów za kategorię K4 stanowiąca sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K4 = K4S1 + K4S2

4

KATEGORIA K5: Personel bezpieczeństwa oraz systemy sygnalizacji napadu i włamania

Środek bezpieczeństwa K5S1 – Personel bezpieczeństwa

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S1 = 5, 4, 3, 2 lub 1 pkt.)

2

Środek bezpieczeństwa K5S2 – Systemy sygnalizacji napadu i włamania

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S2 = 4, 3, 2 lub 1 pkt.)

0

Liczba punktów za kategorię K5 stanowiąca sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K5 = K5S1 + K5S2 -

 

2

Ogólna liczba punktów stanowiąca sumę punktów za wszystkie kategorie

PUNKTY=K1+K2+K3+K4+K5

16

 

 

     Uzyskana wartość punktacji w kategoriach K1 + K2 + K3 oraz w kategoriach K4 + K5 dla poziomu zagrożeń w stopniu niskim wyniosła 19 pkt. (minimum 2 pkt.), co oznacza, że dobrane przez pełnomocnika środki zabezpieczeń fizycznych aż nadto są wystarczające do osiągnięcia minimalnego założonego poziomu ochrony informacji niejawnych o najwyższej w jednostce organizacyjnej klauzuli tajności „zastrzeżone”."