Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26.07.2021 - Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie pedagogiki, dydaktyki i komunikacji społecznej) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

PDF26.07.2021 - Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie pedagogiki, dydaktyki i komunikacji społecznej) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy (565,63KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (243,60KB)
PDFPrzedłużenie terminu składania zgłoszeń w konkursie.pdf (496,20KB)
PDFInformacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu (291,04KB)
PDFInformacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy (385,42KB)
 

 

 

 DK-1101-12/21                                                  

DZIEKAN

Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

wykładowcy

 (w zakresie pedagogiki, dydaktyki i komunikacji społecznej)

na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku pedagogika i posiadają tytuł zawodowy magistra pedagogiki,
 • wykazują się osiągnięciami w działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • informacja o osiągnięciach w działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenia pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Oferty należy przesłać do dnia 3 września 2021 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres . Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe w dniu 10 września 2021 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 września 2021 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 Wrocław, 23 lipca 2021 r.

 

 

                DK-1101-12/21                   

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń w konkursie

na stanowisko wykładowcy

na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że zmianie uległ termin składania zgłoszeń w konkursie ogłoszonym w dniu 23 lipca 2021 r. na stanowisko wykładowcy (w zakresie pedagogiki, dydaktyki i komunikacji społecznej). Nowy termin składania zgłoszeń wyznaczony został na dzień 8 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 6 sierpnia 2021 r.