Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.08.2021 - Konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie teorii muzyki) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

PDF05.08.2021 - Konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie teorii muzyki) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy (516,17KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (243,60KB)
 

 

DK-1101-13/21                                                  

DZIEKAN

Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

asystenta 

 (w zakresie teorii muzyki)

na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika badawczo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),
  • ukończyły studia wyższe na kierunku kompozycja i teoria muzyki w zakresie teorii muzyki i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
  • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • zgłoszenie udziału w konkursie,
  • życiorys,
  • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
  • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Oferty należy przesłać do dnia 8 września 2021 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres . Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe w dniu 13 września 2021 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 września 2021 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Wrocław, 5 sierpnia 2021 r.