Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.08.2021 r. - Postępowanie na prowadzenie obsługi bankowej w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022.

PDF25.08.2021 r. - Postępowanie na prowadzenie obsługi bankowej w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022. (1,94MB)
XLSX25.08.2021 r. - Załącznik do Postępowania 25.08.2021 r. - Postępowanie na prowadzenie obsługi bankowej w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022. (11,32KB)
PDF27.08.2021 r. - Sprostowanie zapytania ofertowego (471,96KB)
 

 

Wrocław, 24.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022.

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50 – 043 Wrocław

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji zamówienia do 31.12.2023 r. w zakresie określonym w przedmiotowym postępowaniu i na warunkach nie gorszych niż przedstawione w ofercie Wykonawcy.

 

III.OFERTA

Szczegółowy zakres usługi oraz informacje dodatkowe zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta powinna zawierać wypełniony załącznik nr 1 stanowiący formularz cenowy.

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena(C)

95%

95 punktów

2.

Oprocentowanie roczne (O)

5%

5 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Cena rozumiana jako suma wierszy 1-20 w formularzu cenowym – załącznik nr 1 – w kolumnie „opłata za czas trwania umowy”.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

       Cmin

C = --------- x 100 x 90%

        CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium Oprocentowanie roczne (O) Zamawiający wyliczy wartość punktową według wzoru:

           O badane

O = ------------------ x 100 x 5%

        O najwyższe

 

O – wartość punktowa kryterium

O badane – oprocentowanie roczne w ofercie badanej

O najwyższe – najwyższe oprocentowanie roczne ze wszystkich składanych ofert.

 

3) Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie do dnia 25 września  2020 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: barbara.dobrzeniecka@amkl.edu.pl

Dodatkowe zapytania proszę kierować na adres e-mail: barbara.dobrzeniecka @amkl.edu.pl.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

1) administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

2) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,

5) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),

6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

7) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres  e-mail - iod@amkl.edu.pl,

8) mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).