Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.10.2017 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 60 sztuk zamknięć systemowych w najwyższej klasie bezpieczeństwa tworzących system MASTER KEY ...

PDF19.10.2017 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 60 sztuk zamknięć systemowych w najwyższej klasie bezpieczeństwa ....pdf (8,62MB)
 

Wrocław, 18.10.2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 60 sztuk zamknięć systemowych w najwyższej klasie bezpieczeństwa tworzących system MASTER KEY, wraz z wykonaniem i przetestowaniem funkcjonowania całości systemu, w budynku F Akademii Muzycznej przy ul. Podwale 13.

 

I.opis przedmiotu zamówienia:

system master key

 

 1. klucz:                      

1.1 klucz konwencjonalny lub symetryczny nienawiercany,

1.2 grubość surówki min. 2,5 mm,

1.3 surówka zastrzeżona patentem i niedostępna w ogólnym obiegu rynkowym,

1.4 klucze dorabiane w oparciu o specjalną kartę bezpieczeństwa,

 1. wkładka:     

2.1 wkładka produkowana i certyfikowana jako systemowa master key wg normy EN1303:2007,

2.2 wszystkie wkładki dostarczone w systemie master key powinny spełniać te same parametry i kryteria techniczne zgodnie z normą EN1303:2007, a system powinien całościowo składać się z wkładek tego samego modelu i o tych samych właściwościach materiałowych. Wkładki powinny posiadać fabrycznie naniesione oznaczenia potwierdzające zastosowanie danego typu/modelu wkładki,

 1. Ochrona patentowa klucza i wkładki  powinna wynosić minimum 8 lat od czasu zamontowania systemu w obiekcie,
 2. System powinien składać się z 11 stref, z możliwością rozbudowy systemu o kolejne strefy i elementy w przyszłości o ok. 30 %
 3. Dwunasta strefa GMK (klucz generalny) powinna być wyposażona w 3 klucze,
 4. Istotne parametry wg normy EN1303: 2007

6.1 trwałość                                                            -           6

6.2 odporność ogniowa                                          -           1

6.3 odporność na korozję i temperaturę                 -           C

6.4 zabezpieczenie kodu                                         -           6

6.5 odporność na atak                                            -           2

 1. Wybrane wkładki (6 sztuk) powinny być z opcją klucz/gałka,
 2. Wszystkie elementy systemu muszą pozwalać fabrycznie na naniesienie opisów zgodnie
  z ustaleniami z Zleceniodawcą,
 3. Wykonawca musi przedstawić i zagwarantować jedną cenę dorobienia klucza bez względu na jego typ.

II.założenia do umowy:

 1. Termin realizacji:

1.1 Wykonanie kompletnego systemu – do 4 tygodni od daty otrzymania zatwierdzonego przez Zleceniodawcę planu klucza wraz z zamówieniem,

1.2 W przypadku zwłoki w wykonaniu warunków zlecenia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki,

1.3 W przypadku wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian uniemożliwiających zakończenie w terminie przedmiotu zlecenia strony będą mogły uzgodnić nowy termin zakończenia,

 1. Płatność:

2.1 Faktura zostanie przyjęta przez Zleceniodawcę po podpisaniu protokołu odbioru prac przez przedstawiciela Zleceniodawcy i Wykonawcy. Przedstawienie protokołu pozostaje obowiązkiem Wykonawcy,

2.2 Termin płatności będzie wynosił do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,

 1. Gwarancje:

3.1 Wykonawca wykona powierzone prace zgodnie z wiedzą techniczną, uzgodnieniami, przekazanymi dokumentami, załącznikami oraz normami projektowymi,

3.2 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60 miesięczną gwarancję na zrealizowany cały przedmiot zamówienia, liczoną od daty odbioru, przy czym  okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji.

 1. Inne:

4.1 Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,

4.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego,

4.3 Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego Marek Gumienny a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

III.termin realizacji zamówienia:         

     1.do 4 tygodni od daty otrzymania zatwierdzonego planu klucza

IV.oferta

    1.opis sposobu przygotowania oferty:

        1.1.oferta powinna zawierać:

1.1.1. dwie wersje cenowe realizacji całego zamówienia (wraz z montażem
i uruchomieniem systemu), - Zamawiający dokona wyboru wersji cenowej
w zależności od posiadanych środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

1.1.1.1. I wersja - obejmująca typ wkładek standardowych zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zapytania,

1.1.1.2. II wersja - obejmująca typ wkładek modularnych lub, jeżeli warunki techniczne to umożliwiają, modularnych i standardowych, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Zapytania.

 • wybrane wkładki dla których rozważana będzie w przyszłości wymiana drzwi oznaczono w PLANIE KLUCZA symbolem „modularna”,

 

1.1.2. jedną, stałą cenę dorobienia klucza bez względu na jego typ, obowiązującą przez cały okres gwarancji, wraz ze wskazaniem kosztów dostawy dorabianych kluczy do siedziby Zleceniodawcy,

1.1.3. jednostkową cenę zmiany wymiarów wkładki modularnej (zwiększenie długości wkładki w przypadku takiej potrzeby) – podana cena będzie obowiązywała przez cały okres gwarancji,

1.1.4. proponowany termin wykonania zamówienia, nie dłuższy jednak niż termin oznaczony w pkt. III,

1.1.5. czas oczekiwania na dodatkowy klucz,

1.1.6. czas oczekiwania na dodatkowa wkładkę,

1.1.7. czas reakcji serwisowej i ewentualnej naprawy gwarancyjnej polegającej na skutecznym usunięciu zgłoszonej usterki.

      1.2.oferta powinna:

1.2.1.być opatrzona pieczątką firmową,

1.2.2. posiadać datę sporządzenia,

1.2.3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

1.2.4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

      1.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona inspekcji i wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Podane parametry wkładek, służą jedynie do porównania ofert i nie mogą być podstawą do ostatecznego wykonania systemu.

 

    2 .Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał należycie przynajmniej dwa zadania obejmujące zakresem minimum 60 wkładek każde, w budynkach użyteczności publicznej, potwierdzonych dowodami określającymi czy zamówienia te zostały wykonane należycie.  Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny,
o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy

   3.Kryteria oceny ofert

       3.1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

70%

70 punktów

2.

Patent (P)

20%

20 punktów

       

3.

Cena dorobienia klucza (K)

10%

10 punktów

 

3.1.1.Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

 W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

          najniższa cena ofertowa

C =  ------------------------------------------ x 100 x 70%

            badana cena ofertowa

3.1.2.Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Patent” (P):

Wykonawca zobowiązany jest posiadać minimum 8 lat ochrony prawnej (patentu) na technologię budowy zamknięć i kluczy (rozwiązania techniczno-konstrukcyjne proponowanego systemu Master Key)

Zamawiający przyzna dwa punkt za każdy rok powyżej 8 lat obowiązywania patentu – maksymalnie 24 pkt.

W przypadku kryterium „Patent” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                                 Ilość punktów w badanej ofercie

P =  ------------------------------------------ x 100 x 20%

       Maksymalna ilośc punktów do
          uzyskania w kryterium (24)

3.1.3.Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena dorobienia klucza” (K):

W przypadku kryterium „Cena dorobienia klucza” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                                          najniższa cena jednostkowa za dorobienie klucza

K =  --------------------------------------------------------------- x 100 x 10%

                                           badana cena jednostkowa za dorobienie klucza

 

       3.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 4.termin i miejsce składania ofert:  

      4.1.oferty można składać do dnia 06 listopada 2017 r. do godz. 12:00

      4.2.oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:  

      4.3.oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza

      4.4.Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

      4.5.pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca montażu przed złożeniem oferty (budynek F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 13) w tej sprawie proszę kontaktować się z panem Markiem Gumiennym, tel. 501-610-863,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).