Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.08.2021 r. - Postępowanie na wykonanie usługi wyliczenia rezerw pracowniczych na dni bilansowe 31.12.2021 r., 31.12.2022 r., 31.12.2023 r.

PDF25.08.2021 r. - Postępowanie na wykonanie usługi wyliczenia rezerw pracowniczych na dni bilansowe 31.12.2021 r., 31.12.2022 r., 31.12.2023 r. (1,60MB)
 

 

Wrocław, 24.08.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie usługi wyliczenia rezerw pracowniczych na dni bilansowe 31.12.2021 r., 31.12.2022 r., 31.12.2023 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50 – 043 Wrocław

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi aktuarialnej polegającej na wyliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe) dla ok. 250 pracowników Zleceniodawcy na dni bilansowe:

 1. 31.12.2021 r. ,
 2. 31.12.2022 r.,
 3. 31.12.2023 r.

W ramach usługi przez zleceniobiorcę winny być wykonane następujące czynności:

 1. Weryfikacja danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, pod względem wewnętrznej spójności
 2. Skonstruowanie modelu do wyceny rezerw
 3. Stworzenie raportu z:

1) opisem zaakceptowanych przez Zleceniodawcę założeń ekonomicznych i pozaekonomicznych wykorzystywanych w modelu,

2) opisem przyjętej metodologii obliczeniowej,

3) zestawieniem wartości oszacowanych rezerw w podziale na każdy tytuł rezerwy osobno oraz na rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe,

4) podpisem i rekomendacją licencjonowanego aktuariusza.

 

III.OFERTA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. posiadający udokumentowane uprawnienia niezbędne do wykonania usługi
 2. posiadający doświadczenie w zakresie wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze.
 3. Na potwierdzenie warunków o których mowa w pkt. 1 i w pkt. 2 Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie.
 4. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie usługi w wyżej wymienionym zakresie.

 

IV.KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

100%

100 punktów

 

 

 1. Sposób obliczenia kryterium ceny (C);

   Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100

          CB

 

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godziny 15:00.

Miejsce składania ofert: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50 - 043 Wrocław (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza) lub na adres e-mail

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Barbara Dobrzeniecka, tel. 71 310 05 31, adres e-mail

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

1) administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

2) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,

5) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),

6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

7) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,

8) mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).