Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.08.2021 r. - Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022.

PDF25.08.2021 r. - Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022. (1,81MB)
 

Wrocław, 25.08.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50 – 043 Wrocław

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania informującego czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z przepisami prawa i stosownymi przez uczelnię zasadami (polityką) rachunkowości i rzetelnie prezentuje sytuację finansową Akademii.

 

Podlegające badaniu księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Akademii, dostępne będą wyłącznie w siedzibie zamawiającego.

 

Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 do 30.04.2022 r. i za rok 2022 do 30.04.2023 r.

 

III.OFERTA

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) posiadający udokumentowane uprawnienia niezbędne do badania sprawozdań finansowych,

b) posiadający doświadczenie w zakresie audytu sprawozdań finansowych uczelni publicznych.

  1. Na potwierdzenie warunków, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie.
  2. Oferta powinna zawierać cenę brutto za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oddzielnie za rok 2021 oraz 2022 oraz łączną kwotę obejmującą cały okres realizacji zamówienia. Oferta musi zawierać wstępny harmonogram prac.

 

IV.KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

100%

100 punktów

 

 

  1. Sposób obliczenia kryterium ceny (C);

Zamawiający będzie porównywał łączną wartość za realizację całego zakresu zamówienia stanowiącą sumę cen za rok 2021 i 2022.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100

          CB

 

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

 

V. PŁATNOŚCI

Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym po przedstawieniu sprawozdania z badania każdego roku obrotowego, na konto wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Akademii prawidłowo wystawionej faktury.

 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godziny 10:00.

Miejsce składania ofert: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50 - 043 Wrocław (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza) lub na adres e-mail: .

 

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Barbara Dobrzeniecka, tel. 71 310 05 31, adres e-mail: .

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

1) administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

2) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,

5) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),

6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

7) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres  e-mail - iod@amkl.edu.pl,

8) mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).